لوپن و ماکرون در راند دوم

انتخابات ریاستجمهوری فرانسه به دور دوم کشيده شد

Shargh - - صفحه اول -

فرانســویها روز گذشــته پای صندوقهای رأی رفتنــد تــا در انتخاباتی جنجالی که به باور بســیاری آینــده اتحادیــه اروپــا را ترســیم میکند، جانشــین «فرانســوا اولاند» را انتخاب کنند. به گزارش رویترز، امــا همانطور کــه انتظــار میرفت هیچیــک از 11 کاندیدای این انتخابات نتوانســت آرای کافی را برای حضور در کاخ الیزه کسب کند و اکنون «ماری لوپن،» رهبر «جبهه ملی» و «امانوئل ماکرون»، وزیر ســابق اقتصاد این کشور، باید خود را برای نبرد دوباره آماده کنند. طبق نتایج اولیه منتشرشــده از سوی رسانهها، ماکرون، نامزد مستقل میانهرو و لوپن به ترتیب 23.7 و 21.7 درصــد آرا را به خود اختصاص دادهاند. لوپن خواستار خروج مهاجران از فرانسه است، اما میگوید اسلام با دموکراســی فرانسه «ناســازگار» نیست. او که سالهاســت به «نژادپرســتی» متهم میشــود و رابطه نزدیکــی با «ولادیمیر پوتیــن»، رئیسجمهور روســیه دارد، از طرف روشــنفکران فرانسه «رهبری پوپولیست» توصیف می شــود. ماکرون، خلاف لوپن که حامی جدایی فرانسه از اتحادیه اروپاست، بهشدت طرفدار انســجام این اتحادیه است؛ اما رقبایش او را به کلیگویــی و بیهودهگویی متهــم میکنند. مارین لوپــن در یکی از مناظرههای انتخاباتی گفت: ماکرون هفت دقیقه صحبت کــرد، بدون آنکه چیزی بگوید. به عنوان یک چهره تازه در انتخابات فرانسه، ضعف تجربه سیاسی ماکرون، یکی از نقاط اصلی ضعف او محسوب میشــود و حال باید دید در هفتم ماه می، شهروندان فرانســه او را برمیگزینند یا در انتخاباتی شگفتیســاز، مانند مردم آمریکا، مارین لوپن، همزاد «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری جنجالی آمریکا را برای هدایت کشورشان انتخاب میکنند؛ هرچند طبق اکثر نظرسنجیها، لوپن شانس چندانی برای پیروزی در برابر ماکرون میانهرو ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.