به این ویژگیها رأی بدهیم

Shargh - - صفحه اول - فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بینالملل

برخی از ما به لحاظ سیاســی خود را مستقل میدانیم؛ یعنی در جناحبندیهای مرســوم سیاسی کشور، نقش و سهمی برای خود قائل نیســتیم، اما بــه حکم آنکه در کشــورمان زندگی میکنیم و رفتارهای مسئولان بر زندگــی عادی ما، خانواده و همشــهریانمان آثار مثبت یــا منفی بر جــای میگــذارد، نمیتوانیم به پدیدهای مانند انتخابات، بیتفاوت باشیم. به ویژه اگر تفاوتی اصولی در دیدگاهها، منش، رفتار و اثرگذاری سیاستی یک یا برخی از نامزدهای ریاستجمهوری در عرصه داخلی و بینالمللی وجود داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.