سیستم تماس صوتی تلگرام خلاف امنیت کشور است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: دادستان کل کشور، شنبهشب در شبکه یک ســیما با بیان اینکه به صورت 24ســاعته فضای مجازی در ایام انتخابات رصد میشــود، گفت: «در این هفته یا هفته آینده از نرمافزارهایی اســتفاده میکنیم که رصدکردن را تقویت میکنند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.