بعثت در نهج البلاغه

Shargh - - سیاست -

شــراب نوشــیده، عقل خود را زیر پا گذاشــته و فرزندان خود را میکشــتند. شــهرها را خراب کرده، نیکیها را فراموش نموده، شــریعتهای الهی را از بین برده، ســرمایهها را نابود کرده و مرتکب کارهای زشت میشــدند». امام علی)ع( ریشه بدبختیهای بشــر در عصر جاهلیت را بیخردی و جهل میداند و میفرمایــد : «از علائــم جاهلیت حاکمیت جهل و نادانی بــود». میدانیم که از نشــانههای ممالک و جوامع پیشــرفته ارج نهادن به دانایان و دانشمندان و صدرنشــینی آنان در رأس است؛ اما در کشورهای عقبافتاده جهــل و نادانیپروری و تحمیق مردم از مهمترین شاخصهها به حساب میآید. چه، در میان مردم این منطقه صدرنشینی و قدربینی از آن جهال و نادانان بــود، نه عالمان و دوراندیشــان. به همین دلیل اســت که علی)ع( جامعه عصر پیشابعثت را نکوهــش میکند و به این ویژگی جامعه عقبمانده اشاره کرده و میفرماید: ... فی خیر دار و شر جیران، نومهم سهود، وکحلهم دموع، بأرض عالمها ملجم، وجاهلها مکرم». (خطبه2( به قول مولوی:

جاهلان ســرور شدســتند و ز بیم / عالمان سرها کشیده در گلیم.

نکته دیگری که حضرت اشاره میفرماید عبارت است از اندوهناکی و افسردگی آدمیان و نبود شادی در عصــر بعثت . « نومهم ســهود » یعنــی مردم به خاطر ترس و اضطراب خواب از چشمانشــان گرفته شده بود و «کحلهم دموع» یعنی بر چشمهای مردم به جای ســرمه -که علامت شــادی و زیبایی استاشــک نشســته بود. باز آن حضرت درباره نادانی و کمخردی مــردم عصر ظهور میفرمایــد: «خداوند محمد )صلیالله علیه و آله( را در شرایطی مبعوث کرد که هیچیک از اعراب کتابی نمیخواندند و داعیه پیامبــریاش نبود. پس آن بزرگمرد مردم را به پیش رهبری کرد و در جایی سزاوار مقامشان داد و به اوج سعادت و نجاتشــان رسانید و بهرهگیری از سرنیزه و در آماج نشاندن دشمن را در روندی درست قرار داد و زیرساخت جامعهشان را استواری بخشید». ایشان در مــورد اخلاق نکوهیده مــردم آن عصر میگوید: «کبر و خودپســندی در میان آنهــا رواج پیدا کرده و بــه بیصبری افتخــار میکردند... عنایــت پروردگار برای تمامکردن حجت و کاملکردن رحمت شــامل حالشــان شده و خاتم پیامبران )صلی الله علیه وآله وســلّم( را برانگیخــت تا رحمتی بــرای جهانیان و نشانی برای هدایت باشد .»

حکیم طوس فردوســی بزرگ راه سعادت بشر را پیروی از وحی میداند، میگوید:

به گفتــار پیغمبرت راه جــوی / دل از تیرگیها بدین آب شوی

اگر چشــم داری به دیگر ســرای / به نزد نبی و علی گیر جای

گرت زین بد آید گناه منســت / چنین است و این دین و راه من است

*عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.