ئي ج ناگفتههاريسیمهرورا يبدرهج معممرردمدقزويم نمي گويم

Shargh - - سیاست -

رئیسجمهوری روز گذشــته در افتتاح شــش طرح صنعتی در تاکســتان، گفت: «عدهای در این فضا نهتنهــا به مــردم و جامعه امید نمیدهنــد، بلکه به شکلی بهدنبال دلســردکردن آحاد مردم هستند و من در روزهای آینده برخی از حقایق را که تا حالا به مردم نگفتهام، با آنها در میان خواهم گذاشت».

حســن روحانی افــزود: «هیــچگاه روند توســعه کشــورمان به عقب بازنمیگردد و این در حالی است که برخی بهجای کمک به پیشــرفت ملت رشید ایران، هر روز سنگاندازی میکنند. آنچه برای ما مهم است باید از فضای مناسبی که بعد از توافق هستهای ایجاده شده نهایت بهره را ببریم».

او گفت: «امروز شــرایط اقتصادی کشور بهگونهای اســت که رونق کســبوکار آســانتر از قبل شــده و صــادرات و واردات مواد اولیه با ســهولت بیشــتری پیگیری میشــود و کشــتیهای بزرگ در بندرهای ما پهلو میگیرند تا بتوانیم با روند مناســبتری نسبت به قبل به صدور محصولات خود بپردازیم».

روحانی عنوان کرد: «باید همه مردم، دســتگاههای اجرائی و مجلس ما که به شکر خدا امروز در مجلس دهم هماهنگتر از گذشته کار میکنند، دست به دست هم دهیم و در مسیر پیشرفت و تولید و اشتغال حرکت کنیــم. برای ما حضــور ملت بهمنظور اعــلام اراده و مطالبات خود مهم است؛ بنابراین باید هم با زبان، هم در عمل و رأی خود مطالبات خویش را اعلام کنند».

او افزود: «امروز آنچه داریم در سایه انتخاب مردم در ســال 92 اســت و اگر این مســیر انتخاب نشده بود و مردم شــیوه تعامل ســازنده با دنیا را برنمیگزیدند، شــرایط دیگری داشــتیم و به یقین صادرات، صنعت نفــت، بخشهــای صنعــت و کشــاورزی مــا وضع فلاکتبــاری را تجربه میکرد. وظیفه ما این روزها این اســت که همه مردم را به رفتن پای صندوقهای رأی تشــویق کنیم و امیدواریم به پشــتیبانی مردم بتوانیم حماسهای بزرگتر از سال 92 را بیافرینیم».

آیا بــرای تأمین درآمد شــهری، باید حقــوق مردم فروخته شود

همچنیــن به گــزارش ایســنا، رئیسجمهوری روز گذشته در پنجمین اجلاس بینالمللی مجمع جهانی شهرهای اســلامی با تأکید بر اینکه ســاختمانها باید محل آرامش مردم باشــد نه ابزار ســودآوری، گفت: «تأمین هزینههای شــهر از مســیرهای نادرست مانند تراکمفروشــی، فروش حقوق مردم و نسلهاست. در دنیــای امروز موضوع مدیریت شــهری و اداره زندگی مــردم، بهویژه در یک شــهر بزرگ، جــزء مدیریتهای ســخت و پیچیده است ».حسن روحانی با بیان اهمیت جســتوجوی راههــای ایجــاد درآمد مشــروع برای شهرها، افزود : «اگر شهرها و شهرداریها نیازمند منابع درآمدی هستند، باید به فکر منابع درآمدی سالم برای اداره آنها بود و دولت آماده اســت با تهیه لوایح لازم برای شهرداریها و اداره شهرها از طریق منابع مشروع اقدام کند».

او عنــوان کرد: «تأمین درآمدهای شــهری از منابع نادرســت و فروختن فضایی که به مــردم تعلق دارد و گذاشــتن تراکم عظیــم در اختیار ســرمایهداری که میتوانــد همه خانههای آن محــل و اطراف را تحت تأثیر قرار دهــد، نهتنها از لحاظ فرهنگی و دینی، حتی از لحاظ آرامش و زیبایی بصری نیز صحیح نیســت. آیا باید برای تأمین درآمد شهری، حقوق مردم بدون اجازه آنها فروخته شــود؟ و آیا می توان برای حقوق شهری و زندگــی و رفاه مردم، ارزش کاملــی قائل نبود؟». او افــزود: «در ظاهر پــارک و محل تفریحی بــرای رفاه و اوقــات فراغت مردم ایجاد میشــود؛ امــا مهمتر از تأســیس این پارک این اســت که پــول آن از کجا تهیه شــده است. اگر باغات شهرها، تغییر کاربری داده شده و با پول آن، پارک ایجاد شــده باشــد، آیا این میتواند اقدامی به نفع مردم باشــد؟ بدترین تأمین درآمد برای شهرها و شهرداریها، فروختن حقوق مردم، فضاهای ســالم شــهری و نابودکردن باغها و درختان کهنسال است و این بدتر از آن است که نفت را فروخته و از پول آن برای حقوق کارمندان استفاده شود».

روحانــی گفــت: «اگر نفــت یک حق بیننســلی محسوب میشــود و باید پول آن سرمایهگذاری شود، فضاهای شــهری، کوهها، مراتع، دریاچهها و تالابها هم جزء منابع بین نســلی هســتند. همانطور که حق نداریم ساختمانهایی را که مربوط به میراث فرهنگی است ویران کنیم و به فروش برسانیم تا بهجای آن آثار باســتانی، برجی به پا شــود، این حق را هم نداریم که محیط زیســت و باغات زیبای اطراف شهرها را تخریب کنیم».

رئیسجمهوری با اشاره به اینکه دولت آماده تهیه لوایح برای اداره شــهرها از طریق منابع مشروع است، عنوان کرد: «نباید آینده شهرها و راحتی مردم را از بین ببریم. اگر قرار است تراکم بفروشیم تا برای شهر تونل، بزرگراه و پل درست کنیم، این فایدهای ندارد، چراکه در نتیجــه همین فروش تراکم، جمعیت محلات و شــهر افزایش مییابد و همان بزرگــراه و خیابانی که از پول تراکم ســاخته شــده اســت، به پارکینگی بزرگ تبدیل میشود و مشکل ترافیک نیز حل نمیشود. ما نیازمند نوعی از مدیریــت و اداره پایدار هســتیم که در آن به حفظ محیط زیست و چنین مســائل جانبی در زندگی مردم توجه شود».

رئیسجمهوری با اشــاره به اینکه معتقدم اجرای پروژههای بزرگ و مهم در شــهرهای بزرگ باید با رأی و نظر مردم اجرا شــود، عنوان کرد: «درست است که مســائل عادی و معمولــی بهطور معمول براســاس قوانیــن و مقررات موجــود اداره میشــوند؛ اما اینکه اجرای مشــکل ترافیک در یک شــهر، از طریق ساخت پل و بزرگراه باشــد یا ســاخت مترو، بهتر است با رأی و نظر مردم تعیین شــود».او با اشــاره به درپیشبودن انتخابــات شــوراها و بــا ابــراز خوشــحالی از اینکه ادارهکنندگان شهرها و روستاهای کشورمان در شوراها از سوی مردم برگزیده میشوند، گفت: «آرای مردم در انتخاب اعضای شــوراها، میتواند تأثیر چشمگیری در نحوه اداره شهرها و اعمال نظرات آنها در این رابطه از طریق نمایندگانشان داشته باشد».

برخی شرایط ۴سال قبل را فراموش کردهاند

همچنیــن به گزارش ایلنــا، رئیسجمهوری، عصر دیروز در جمــع مردم قزوین، با بیــان اینکه بعضیها شــرایط چهار ســال قبل را فرامــوش کردهاند، گفت: «بحث انتخاب یک رئیسجمهور نیســت بلکه بحث آن اســت که از امروز به بعد میخواهیم مسیر آزادی بیــان را ادامــه بدهیم یا خیر؟ بحث این اســت که آیا میخواهیــم فضای امنیتی در دانشــگاههای ما حاکم شود یا خیر ؟»

رئیــس دولــت تدبیــر و امید بــا بیــان اینکه من میخواهم یک قول و یک وعده به شــما بدهم، گفت: «روحانــی اگر شایســته اعتماد مجدد شــما بود و بار دیگر مســئولیت را مجددا برعهده گرفت برای اجرای خواســتههای ملــت ایــران از هیچکــس و هیچچیز نمیهراسد».

او افزود: «برخی فکــر میکنند این دولت از قدرت نظامی خود غافل شده است ولی به وزیر دفاع گفتهام این مســئله را با وضوح براي مردم تشــریح کند که در ســه و نیم سال گذشــته به اندازه 1۰ سال سلاح تولید کردهایم».

او عنوان کرد: «آیا میخواهیم فضای تقابل و تنش با جهــان را ادامه بدهیم یا فضــای روابط عزتمندانه و قدرتمندانــه را با دنیا ادامه دهیــم؟ آیا میخواهیم شــاهد آن باشــیم که در بازار ما ثبات و امنیت حاکم باشــد یا آنکه هر ســاعت و هر لحظــه منتظر تغییری باشیم».

رئیسجمهوری عنوان کــرد: «میخواهیم فضای جامعه ما به گونهای باشــد که بازار نفتی که از دست داده بودیم و عربستان آن را تصاحب کرده بود، بازپس بگیریــم و امــروز آن را باز پس گرفتهایم. ســهمیلیون و ۸۰۰ هزار بشــکه نفت تولید میکنیــم و ظرف چند مــاه یک میلیون بشــکه افزایش صادرات داشــتهایم. بازپسگرفتــن این بازار و تولیــد و صادرات نفت یعنی قدرت ملی».

او افــزود: «پس از شــصت و چند ســال به آرزوی افزایش صادرات غیرنفتی رســیدیم. آیــا میخواهیم بــرای عظمــت ایران شــعار بدهیم یــا در عمل آن را ایجاد کنیم؟ مگر دانشــگاهیان ما در این سالها چهار پله ارتقای علمی نداشــتهاند و در میان 2۵ کشور دنیا ســرعت رشــد علمی ما اول نشــد؟ آیا امروز عزت و عظمت را میخواهیم ادامــه بدهیم؟ آیا میخواهیم بــرای انتقال پول به صرافیها بازگردیم یا از سیســتم بانکی جهانی استفاده کنیم؟ آیا میخواهیم به شرایط حصر ایران بازگردیم یا آنکه میخواهیم شــرایط حصر ایران را برای همیشه برداریم».

رئیسجمهــور با اشــاره به اهمیــت نقشآفرینی زنان و جوانان در کشــور گفت: «من چندی پیش وقتی دیــدم کــه در یک ابلاغیه اســتخدامی، نامــی از زنان نیســت آن ابلاغیه را لغو کردم و گفتــم بانوان ما باید جایگاه شایســته خود را کسب کنند. پس از این مسئله و شــرکت زنان و مــردان ما در آن آزمــون، ۵4 درصد پذیرفتهشدگان از بانوان ما بودند».

او با بیان اینکــه امروز روز تصمیمگیری ملت ایران اســت، گفت: «29 اردیبهشت نه سرنوشت چهار سال آینــده بلکه سرنوشــت دهههای ما به دســت شــما روستاییان، شهریان، دانشــجویان، کارگران و کشاورزان و به دست ملت ایران ساخته میشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.