عملگرايی روحانی شعارزدگی منتقدان

Shargh - - سیاست -

امنیت پایدار یــك مقوله همهجانبــه بوده و به طور مشخص به رشد و توسعه اقتصادي، فرهنگی و اجتماعي کمك ميکند.

زمانی که مالکیت، امنیت نداشــته و شغل پایدار نباشــد و از همــه مهمتر وقتي که امنیت سیاســي، منطقــهای و بینالمللی برای کشــورمان با تعاریف اصولی ملموس نباشد و مشاهده نشود، سرمایهگذاران خارجی و حتی داخلی وارد میدان نميشوند.دولت فعلی با همه کوششها، به دلایلی که اشاره میشود امــکان غلبه کامل بر تنگناها و موانــع را در دور اول خدمــت خود نیافت.با عنایت به اصل نســبیت و در همین شــرایط که باید مانع نابودی سرمایههای ملی شــد، به نظر بسیاری از دلســوزان درون وطن، ادامه مدیریــت دولــت روحانــی ارجح به نظر میرســد. موفقیــت برنامههــای اقتصــادي یعنــی مهمترین موضوع مورد بحــث زمانی تحقق ميیابد که تمرکز اختیارات، وحدت - ثبات مدیریت و هماهنگی، تقارن میزان مســئولیتها و حیطه اختیارات، پاســخگویی، سیســتم تشــویق و توبیــخ، رعایت حقــوق جامعه براساس قانون اساســی و آزادیهای پیشبینیشده در ایــن میثاق و میراث ملی یعنــی آزادی، انتخابات، مطبوعات، اجتماعات، احزاب، لازمالاجراشدن حقوق شهروندی، جلوگیری از رفتارهای ملوکالطوایفی در سایر دستگاهها و استانها، حذف رانت و امتیازخواهی براساس رابطه، جلوگیری از رفتارهاي غیرمسئولانه و دهها نکته بســیار بارز و مهم دیگر... به نتیجه برسد. سرمایهگذاران جهاني در صورت مشاهده و اعتماد به مجموعهاي از شاخصهاي امنیت پایدار در سیاست خارجي و داخلي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به کشور وارد میشوند. برجام مقدمه تحقق این امنیت به شمار میرود نه همه آن. بدون امنیت در سیاست داخلي و اقتصادي نميتواني شرایط فعلی را سامان داد. مناظرههــا و فعالیتهــای انتخاباتی در پیش، برای انتخاب فرد مناسب در مســیر ساختن زیربنای لازم براي افزایش اشتغال، رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ثبات و آرامش منطقهای، پیشــرفت کشور و احترام به انســانها در همه ابعاد و برقراری روابط بینالمللی در پرتو منافع مردم به جای دادن شعار از جیب مردم اســت. اینها همان نکاتی است که حسن روحانــی، پایبندی و تلاش برای تحقــق آنها را ثابت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.