تلاش علماي اهل سنت براي آزادي صيادان ايراني از سومالي

Shargh - - سیاست -

مولوی عبدالحمید، امامجمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به تلاشهای انجام شده برای آزادی صیادان ایرانــیِ اســیر در دســت دزدان دریایی ســومالیایی، خواســتار تلاشها و پیگیریهای بیشــتر در این زمینه شــد.به گزارش پایگاه اطلاعرســانی دفتر امامجمعه اهلســنت زاهدان، مولوی نا عبدالحمید در همایش دانشآموختگی کنــارک، به موضوع صیــادان بلوچ اهل سنت در بندِ دزدان سومالیایی اشاره کرد و گفت: با همــکاری علمای منطقه کنارک، موضوع اســیران در بند دزدان ســومالیایی در حال پیگیری اســت؛ اما موضوع اســارت این عزیزان مقداری پیچیده است.او به «تماس تلفنی» با یکی از ائمه جمعه در ســومالی در این رابطه اشــاره کرد و گفت: بنده در ســفر اخیری که به مکه مکرمه - برای شــرکت در کنفرانس فقهی داشتم - موفق شدم با یکی از علمای برجسته آفریقا درباره اســیران صحبت کنم و دوستان ما از طریق این عالم در حال بررسی موضوع هستند. همچنین بنده با یکی از ائمه جمعه و علمای سرشــناس در سومالی تماس تلفنی داشــتم و موضــوع را با او مطرح کردم. ایشان نیز قول داده است برای آزادی این اسیران تلاش کند.امامجمعــه زاهــدان در ادامــه خانوادههای این اسیران را تســلی داد و گفت: خانوادههای این عزیزان مطمئن باشند تنها نیســتند، هم دولت و هم مردم در این زمینه تلاش میکنند. یکی از مشــکلات دولت این است که در سومالی ســفارت ندارد، البته میتواند از طریق دولتهایی که با سومالی ارتباط دارند موضوع را پیگیری کند.گفتني است اکنون هشت نفر از صیادان ایراني در دست دزدان دریایي سومالي گروگان هستند. آنها دو ســال قبل )فروردین 1394( براي صید ماهي از کنــارك حرکت کردنــد و وارد آبهاي آزاد شــدند. البته آن زمان 21 نفر بودند؛ پنج نفر از این افراد موفق شــدند فرار کنند؛ اما هشت نفر بهدلیل شرایط سخت و شــکنجه جان باختند. این هشت نفر باقيمانده نیز در وضعیت بسیار نامناسب بهداشتی و تغذیهای زنده ماندهاند و چند ماه قبل با ارسال ویدئویي از دولت ایران تقاضاي کمك کردند. مقامــات مربوطه در این مدت پیگیرِ وضعیت آنها بودهاند؛ اما به نتیجهاي نرسیدهاند. گفته ميشود نبودن دولت مشخص در سومالي مانع اصلي در بهنتیجهرسیدن این مسئله است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.