سؤال محمود صادقی از وزير علوم درباره احکام بورسيهها

Shargh - - سیاست -

غلامرضــا کاتب عضو هیئترئیســه مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس، سؤال ملی محمود صادقی نماینده مــردم تهران در پارلمان را از وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری درباره مبانی قانونــی صدور احکام بورســیههای تحصیلی که تعداد احکام بورسیهها پس از انقلاب و ایرادهای قانونی صدور بورسیههاســت، اعلام وصول کرد. او همچنین سؤال محمد حسننژاد نماینده مردم مرنــد و جلفــا از وزیر نیرو دربــاره علت اقدامات خــلاف منافع ملــی و مغایر سیاســتهای کلان اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه را اعلام وصول کرد. عضو هیئترئیســه مجلــس همچنین طرح عادی افزایــش حوزههای انتخابیــه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را اعلام وصول کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.