غرويان: خوشحالم شوراي نگهبان طيف دولت قبل را حذف كرد

Shargh - - سیاست -

آیتالله محســن غرویــان گفت: تفکر ما در انتخابات باقی است و روحانی آن را نمایندگی میکند. از طرفی خوشــحالم که شورای نگهبان بالاخــره به توصیههای مرحوم هاشــمی عمل و طیف دولت نهــم و دهم را حذف کــرد. غرویان افــزود: البته بنــده با مناظــرات زنــده تلوزیونی مخالف بودم چراکه خاطرات خوشی از مناظرات قبلی نداریم و ممکن اســت کشور بار دیگر دچار هیجانات کاذب شود. درســت است که مشاهده پخش مســتقیم این مناظرات برای همه از جمله خود من لذتبخش است اما خیلی به عقلانیت و احتیاط نزدیک نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.