اختلافات قاليباف و رئيسي را هيئت سهنفره حل ميكند

Shargh - - سیاست -

حســین ابراهیمــی عضــو جامعه روحانیــت مبارز نیــز درباره راهکار حــل اختلاف بین قالیباف و رئیســی و نحوه انتخاب نامزد نهایی گفت: تعیین مرجــع داوری برای تعیین نامــزد نهایی جمنا امری مثبت اســت. او دربــاره هیئت ســهنفره جمنا هم گفــت: این از کارهای خود جمناســت و در عمل خواهیم دید چــه میکنند چون هنوز به مرحله عمل نرســیده اســت. در مجموع مکانیسم درســتی دارند چراکه همــه چیز را پیشبینی کردند. ســازوکار جمنا حَکَم میخواهد و حتما حَکَم مشخص خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.