دهقان رئيس ستاد انتخابات قاليباف شد

Shargh - - سیاست -

محمد دهقان نماینــده طرقبه و چناران در مجلــس بــه عنــوان رئیــس ســتاد انتخابــات محمدباقر قالیباف انتخاب شــد. قربانزاده مشــاور سیاســی قالیباف گفــت: محمد دهقان بــه عنوان رئیس ســتاد انتخابات قالیبــاف، کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم انتخاب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.