تغيير در رأس دانشگاه آزاد

Shargh - - سیاست -

عصر همان روزی که روزنامه کیهان تیتر زده بود: «دانشــگاه آزاد در انتظار تغییرات اساسی» میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در یک جلسه فوقالعاده برکنار و علیمحمــد نوریان به عنوان «سرپرســت موقت » این دانشــگاه منصوب شــد. آنطور کــه خبرگزاری تسنیم گزارش داده، عصر روز گذشته براساس تبصره یک ماده 11 اساســنامه، یک جلســه فوقالعاده به درخواست چهار نفر از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد و به ریاســت علیاکبر ولایتی، تشکیل میشود و در آن با تصمیم اکثریت اعضای هیئت امنا، میرزاده از ریاســت این دانشگاه برکنار میشود. نام این چهار عضو عنوان نشــده است.براساس این تصمیم، مقرر شده اســت که حمید میرزاده رئیس فعلی دانشگاه آزاد در یک هفته از ریاســت اســتعفا دهد و در غیر اینصــورت خودبهخــود برکنار خواهد شــد.وزیران علوم و بهداشت، به عنوان دو نفر از اعضای حقوقی هیئت امنای دانشگاه آزاد پس از اظهارنظرهاي خود در این جلســه برای شرکت در جلسه هیئتدولت از جلسه خارج شدند با این حال جلسه با حضور هفت نفر ادامه پیدا کرد.

ماده 11 چه میگوید

ماده 11 اساســنامه دانشگاه آزاد، تصریح دارد که «هیئت امنا حداقل هر دو ماه یکبار به دعوت رئیس هیئت تشــکیل جلسه میدهد. جلســات با حضور اکثریت کل اعضا رســمیت مییابــد و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود».بنــا به این گــزارش، همچنین تبصــره یک این مــاده میگوید : «در صورت لزوم به پیشــنهاد رئیس دانشگاه یا نمایندگان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و یا سه نفر از اعضا، جلسه فوقالعاده هیئت امنا تشکیل میگردد .»

گزارش کيهان

اما همان روزی که جلســه فوقالعاده دانشگاه آزاد برگزار میشــود، روزنامه کیهان در گزارشــی به نقــد عملکرد میــرزاده در دانشــگاه آزاد پرداخته و تلویحــا تغییر او را خواســتار میشــود. همان روز، ســایت انتخاب هــم با اســتناد به این گــزارش در خبری چنین نوشــته بود: «خبرنگار «انتخاب» کسب اطلاع کرد که با فشــار برخــی گروههای نواصولگرا، امروز )روز یکشــنبه( جلســه فوقالعاده هیئت امنا با موضوع تغییر رئیس دانشــگاه آزاد اسلامی برگزار میشود. در این خبر ادعا شده بود که «بنابر شنیدهها، ایــن گروهها بــه دنبال آن هســتند که بــا برکناری میرزاده، فرهاد رهبر را بر کرســی ریاســت دانشگاه آزاد اسلامی بنشانند، فردی که در جریان اصولگرایی مواضع مشــخصي داشته است و هماکنون در ستاد حجتالاسلام رئیسی مشغول به فعالیت است. وی در دوران احمدينژاد رئیس دانشــگاه تهران بود.» این خبر اگرچه روز گذشــته درست از آب درآمد، اما بــه جای فرهاد رهبر، علیمحمد نوریان سرپرســتی دانشگاه آزاد را برعهده گرفته است.

انتصاب ولایتی

ششــم بهمن سال گذشــته و بعد از درگذشت آیتالله هاشــمی بود که مقــام معظم رهبري با صدور حکمی علیاکبر ولایتی را به عنوان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

علیاکبر ولایتی سال 1۳۸۹ و به دنبال مصوبه شــورای عالــی انقــلاب فرهنگی، پــس از تغییر اساســنامه و حذف میر حسین موسوی، به همراه ســه نفر دیگر به اعضای این هیئت اضافه شــد. عبدالله جاســبی، محســن قمی، علیاکبر ولایتی، حسن خمینی، علیاکبر ناطقنوری، حمید میرزاده و علیمحمد نوریان درحالحاضر از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد هستند.تغییرات در دانشگاه آزاد یک ســال بعد از برگزاری انتخابات سال ۸۸ رخ داد. زمانی که احمــدی نژاد و تیم همراهش تصمیم گرفتند تا وارد دانشگاه آزاد شده و مدیریت آن را از آن خــود کنند.ریاســت هیئت مؤســس دانشگاه آزاد براي جلوگیري از ورود دولت، اقدام به وقف اموال و تأسیســات دانشگاه آزاد اسلامی کرد اما این اقدام با مخالفت شورایعالی انقلاب فرهنگی روبهرو شــد و در نهایــت بخشهایی از اساســنامه دانشگاه آزاد را تغییر داد. براساس این تغییرات، این دانشــگاه یک مؤسسه غیرخصوصی و غیردولتی تعریف شــد و اعضای هیئت مؤسس دانشــگاه اکثریت خود را در هیئت امنا از دســت دادند. پس از آن محمــود احمدینژاد، به عنوان رئیــس وقــت شــورایعالی انقــلاب فرهنگی، فرهاد دانشــجو را به عنوان رئیس دانشــگاه آزاد منصوب کــرد؛ امــا هاشمیرفســنجانی از تنفیذ حکم خودداری کــرد. در نهایت، هیئت فقهي که مأمور بررســي وقــف اموال دانشــگاه آزاد از نظر شرعي شــده بود، این وقف را غیرشرعي دانست. ولایتي در حالي جایگزین هاشميرفســنجاني در هیئت مؤســس دانشگاه آزاد شد که سال ۹٢ هم جایگزین حسن روحاني در ریاست مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود. سمتي که از ســوي هاشــمي بــه او داده شــد.علياکبر ولایتــي، مشــاور امــور بینالملل مقــام معظم رهبري، ســابقه 1٦ ســال حضور در رأس وزارت خارجه را در کارنامه خود دارد. او در هشــت سال ریاستجمهوري آیتالله هاشميرفسنجاني، وزیر خارجه او بود. ولایتي سال ۸٤ هم به علت حضور هاشميرفسنجاني از حضور در انتخابات این سال انصراف داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.