با تصویب کمیسیون قضائی مجلس رخ داد احتمال لغو مجازات اعدام محکومان مواد مخدر

Shargh - - سیاست -

شــرق: ســخنگوی کمیســیون قضائــی و حقوقی مجلس با یــادآوری تعییــن تکلیف طــرح تعدیل مجازات اعدام، گفــت: تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشــندگان موادمخدر محکوم به مجازات اعدام نمیشوند.حجتالاسلام حسن نوروزی از حذف بند ت مادهواحده قانون اصــلاح مواد مخدر خبر داد و گفت: «با اجرای این مصوبــه مجازات اعدام حدود چهار هــزار محکوم لغو میشــود».او در گفتوگو با «ایلنا» در تشــریح جلســه عصر دیروز کمیسیون حقوقی و قضائي گفت: «در ادامه جلســات مربوط به حذف اعــدام از قانون مبارزه با مــواد مخدر بند ت مطرح بود. طبق این بند ســاخت، تولید، توزیع و فرورش و واردکردن مــواد مخدر موضوع چهار این قانون مشــروط به اینکه بالاي 50 کیلوگرم باشــد و در ماده هشــت بیشــتر از یک کیلوگرم باشد، اعدام دارد کــه این بند به طور کلی حذف شــد».او افزود: «در واقع مجازات اعدام فقط در مورد کسانی که در حمل مواد مباشر و از سلاح گرم استفاده میکنند یا نقش ساماندهی، سرکردگی و سرمایهگذاری داشتند یا از افراد کمتر از 1۸ سال و محجورین استفاده کنند یا ســابقه اعدام و حبس بیش از 15 ســال داشتند، اعدام میشوند و مابقی اعدام نشده و به حبسهای بیش از ٢5 سال و جزای نقدی یک میلیارد ریال تا 10 میلیارد محکوم میشوند ».او در پاسخ به این پرسش که آیا این مصوبه عطف به ماســبق میشود، گفت: «بلــه طبق قانون مجازات اگــر مجازات خفیفتری بعدا تصویب شــود، شامل حال محکومان سابق نیز میشود».نوروزی در پاســخ به این پرسش که طبق این مصوبــه چند نفر از مجازات اعــدام رهایی پیدا میکنند، گفت: «آمــار دقیقی از این امر وجود ندارد اما فکر میکنم حداقل شامل چهار هزار محکوم به اعدام مواد مخدر شود ».در نشست دیروز مادهواحده این طرح به تصویب رســید که بر اساس این مصوبه مرتکبان جرائــم این قانون که بــرای آنان مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین شده در صورت احراز یکی از شــرایط ذیل، مفسد فیالارض محسوب شده و به مجازات اعدام و مصادره کل اموال با رعایت تبصره 5 ماده 1۹ قانون مجازات اسلامی محکوم ميشوند و در سایر مواردی که در قانون مذکور اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده، مرتکب به بیش از ٢5 سال تا ۳0 سال حبس درجه یک و جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال محکوم میشــود.او همچنین به «خانه ملت » گفت: «بر اســاس مصوبه امروز کمیسیون قضائي و حقوقی مجلس، مواردی که مباشــر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح ســرد یا گرم کشیده یا ســلاح گرم را به قصد اســتفاده حمل کند و در صورتــی که مرتکب نقش سازماندهی یا مدیریت یا سرکردگی یا پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 1۸ ســال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کند، محکوم به مجازات اعدام میشود».به گفته او «همچنین در مواردی کــه مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد بیش از 15 ســال داشته باشد هم محکوم به اعدام میشــود اما بند )ت( این طرح که مربوط به وضعیت تولید، ســاخت، توزیع یا فروش مواد مخــدر بود )بیش از 50 کیلوگــرم مواد مخدر سنتی مانند تریاک و بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر صنعتی( حذف شــد».نوروزی همچنین افزوده «در حقیقــت مجازات اعدام برای مجرمانی که اقدام به تولید، توزیع، فروش یــا واردکردن مواد مخدر کنند، حذف شــد و مجازات حبس ابد بــرای آنها در نظر گرفته خواهد شــد مگر آنکه از ســلاح گرم یا ســرد استفاده کنند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.