6ن ان تاکتیامزدكتخااباتصرياوسلتگجمرهاوریيادورهن دوازددره من بر س اقت خرسصتادیمجادنلهم ينكناندظره

Shargh - - اقتصاد - مهتاب قليزاده

اصولگرايان زماني که ميخواهند قدرت را بهدســت آورند از معیشت سخن ميگويند و زماني که ميخواهند در مسند قدرت بمانند از حفظ ارزشها . اين را تجربه نشــان داده است؛ از همینرو است که اگر موضوع معیشت مردم را محور حملههاي طیف مخالف دولت، در نخستین رودررويي انتخاباتي بدانیم، خطا نرفتهايم. جمعه شــب؛ هشتم ارديبهشتماه؛ شبكه يك سیماي جمهوري اســلامي. اين آدرس و زمان برگزاري نخستین مناظره انتخاباتي با موضوع اقتصاد است. کارزار شش مردي که شوراي نگهبان آنها را صالح براي رياست بر کشور تشخیص داده است. پر بیراه نیســت اگر اقتصاد را دلیل اصلي مشارکت مردم در انتخابات سال 1392 بدانیم. شــايد از اين منظر اين میدان، مهمترين مصاف کانديداهاي رياســت بر قوه مجريه باشــد. اما در اين میدان، حســن روحاني، مرکز توجه کانديداهاي طیف مخالف براي حمله خواهد بود؛ چرا که او اکنون در مسند قدرت اســت و درست به همین دلیل شانس بیشــتري براي ابقا دارد. از اين رهگذر است که سیبل احتمالي کانديداهاي ديگر ميشــود و به همان دلیل پیشگفته، مردان رقیب، در حوزه معیشــت مردم به او خواهند تاخت. اما همچنان، چند روز باقيمانده به اين نبرد، اين پرســش مطرح اســت که جنــاح مقابل کدام نقطه از عملكرد دولت در حوزه اقتصاد را پررنگ خواهد کرد؟ از کدام راه به مرد شماره يك کابینه حمله ميکند و به کدام ريســمان براي پیروزي چنگ ميزند؟ اين میان، دفاع روحاني چیســت؟ او چگونه ميتواند در اين زورآزمايي پیروز شــود؟ به نظر ميرســد در اين مصاف، رقبا، بدون در نظر گرفتن شرايطی که دولت تدبیر و امید، کشور را تحويل گرفت، عملكرد تیم اقتصادي کابینه را به باد انتقاد بگیرند؛ همچنین وارونهکردن آمار و ارقام و حتي گاه آمارسازي از روشهای سنتی جناح اصولگرا براي پررنگ نشــاندادن ضعف طرف مقابل، يا قدرتنمايي خود است. شرق پرسشهاي بالا را با سه اقتصاددان برجسته حوزه اقتصاد سیاسي و کلان مطرح کرده است. اتفاقا به گمان آنها هم معیشت مهمترين مرکز تاختن ديگر کانديداها به روحاني خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.