امضای قرارداد با توتال در کمتر از یک ماه

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

روز تاریخی افتتاح 6 فاز در پارس جنوبی، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در نشست خود خبر داده بود مذاکره با توتال فقط دو هفته وقت نیاز دارد. وزیر نفت در پاسخ به پرســش «شرق» درباره مذاکره ایران بــا توتال درباره حضور این شــرکت فرانســوی در جبران افت فشــار در فازهــای پارس جنوبی، گفته بود: «بعد از نتایج انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا، توتال صحبتهایی را دربــاره ادامه همکاری با ایران مطــرح کرد که ما گله کردیم. بــا وجود این، مذاکرات از نظر تنظیم قرارداد، با ســرعت جلو میرود و ممکن اســت در دو هفته آینده مذاکــرات ادامه پیدا کند، اما مشــخص نیســت تفاهمنامه چه زمانی امضا شود». هــر چند به دلایل مختلف امضای تفاهمنامه با توتال به درازا کشــیده، اما حالا به گفته امیرحسین زمانینیا، معاون امور بینالملــل و بازرگانی وزیر نفت، احتمالا امضای تفاهمنامه با توتال بیشتر از یک ماه دیگر طول نمیکشــد. زمانینیا در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه مذاکــره با توتــال ادامه دارد، اظهار کرد: این شــرکت منتظر تحولاتی در واشــنگتن بود که این تحولات رخ داد و توتال مذاکرات خــود را برای عقد قرارداد ادامه میدهــد. وی درباره زمــان امضای قــرارداد توضیح داد: زمــان امضای قرارداد بســتگی به ایــن دارد که چقدر آماده باشــیم و نوشتن متن قرارداد چقدر طول بکشــد. فکر میکنم امضای قرارداد نباید بیشتر از یک ماه طول بکشــد. براســاس این گزارش، چندی پیش علی کاردر، مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران درباره مذاکره بــا توتال در زمینه فاز 11 پارس جنوبی توضیح داده بود: «درحالحاضر با توتال برای فاز 11 در مرحله مذاکره برای قرارداد هســتیم و مباحث مالی آن حل شده است. قبل از ســال جدید، تیم توتال دو هفته در تهران حضور داشــت و مذاکرات به صورت فشــرده انجام میشــد. فکر میکنم قــرارداد و توافق نهایی تا آخر فروردین امضا شــود».به گزارش «شرق»، چندی پیش توافقنامه اولیه توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران، شرکت توتال، شرکت CNPC چین و پتروپارس امضا شده بود. این قرارداد با حضور بیژن زنگنــه، وزیر نفت، نمایندگان مجلس، اســتفان میشل، مدیربخش خاورمیانه توتال، اکبری مدیرعامل پتروپارس، کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت و ژو ژان پینگ، مدیر بخش خاورمیانه شرکت CNPC به امضا رســیده بود. فاز 11 پارس جنوبی ظرفیت تولید روزانه دو میلیارد فوت مکعب گاز را دارد. قرار است در قالب این توافقنامه برای نخستینبار تأسیسات تقویت فشار دریایی در پارس جنوبی اجرا شــود. هزینه اجرای این طرح 4.8 میلیارد دلار برآورد شده است که در 40 ماه تولید گاز از آن آغاز میشــود. فاز 11، آخرین فاز پارس جنوبی به شمار میرود که هنوز وضعیت توسعه آن مشخص نشــده و پیمانکاران و شــرکتهای داخلی و بینالمللــی که مســئولیت توســعه آن را برعهده داشــتهاند، تاکنون نتوانستهاند به تعهدات خود عمل کنند. توســعه فاز 11 در 15 ســال گذشته به سرانجام نرسیده بود. در ســال 2000 میلادی شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی به توافق رســیدند، اما اجرائی نشــد. سپس قراردادی با شــرکت ملی نفت چین امضا شد که آن نیز به سرانجام نرسید. در گام بعد، شرکتهای متعــدد داخلی متقاضی توســعه این فاز شــدند، اما جنبه عملیاتی پیدا نکرد. وقتی پــای توتال به این فاز پارس جنوبی باز شد، این شرکت فرانسوی، با نگرانی از انتخابات آمریکا، هر روز بهانهای میتراشید تا وضعیت این انتخابات مشــخص شــود. پس از رویکارآمدن ترامپ در این کشــور، رئیس شــرکت فرانسوی توتال اعلام کرد: «توسعه گاز فاز 11 پارس جنوبی تا تابستان امسال در دســتور کار قرار دارد، اما در صورتی آن را اجرا میکند که ترامپ لغو تحریمهای ایران را تمدید کنــد». بههرحال گویا این مذاکــرات اکنون به نتیجه رسیده که هر روز پایان مذاکرات نزدیکتر میشویم.

ادامه در صفحه 8

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.