بیمه مسئولیت حرفهای حسابرسان

Shargh - - اقتصاد - علی خالدیزاده*

1- حسابرســان دارای مســئولیتهای ســنگینی هســتند که متأســفانه در کشــور ما چندان توجهی به ابعاد این مســئولیت نمیشــود. اســتانداردهای حسابرسی مقرر کرده که حسابرسان: ‪/1- 1‬ حسابرسی خود را به گونهای طراحی کنند و انجام دهند که اول از کشف اشــتباهات و تخلفات دارای اثر بااهمیت بر صورتهای مالی اطمینان معقول کسب شود، ثانیا در برنامهریزی و انجام رســیدگیهای خود مراقبتهای حرفهای و تردید حرفهای را به کار گیرند. ‪/2- 1‬ هرگونه تخلف کشفشــده و اصلاحات پیشنهادی خود را به کمیته حسابرسی هیئتمدیره صاحبکار گزارش کنند.

2- انواع مسئولیت قانونی:

1/2 مسئولیت کیفری )زیان عمومی( 2/2 مسئولیت مدنی )زیان خصوصی( 1. مسئولیت کیفری: هرگاه فرد یا افراد بر اثر اعمال خــود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. )زیان عمومی(

2. مسئولیت مدنی: هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد شود. )زیان خصوصی(

3. انواع مسئولیت مدنی:

1/3-. مســئولیت عمومی: هرگاه بــر اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد به دیگر افراد جامعه زیـــانی وارد شود، طبـق قـانون عامـل زیـان مسئول است.

2/3-. مســئولیت حرفهای: مســئولیت صاحبان حرف به موجب قانون در مقابل کسانی که در رابطه با حرفه آنهـا دچـار خسـارت ميشوند.

3/3 -. مســئولیت قراردادی: هــرگاه یک طرف قرارداد به علت تخلف از شــرایط مندرج در قرارداد یعنی انجـامندادن تعهـدات خـود یا انجام تعهدات به طور ناقص منجر به زیان طرف مقابل شود، مسئول است.

4. مبانی نظری مسئولیت مدنی عبارتاند از

1/4- نظریه تقصیر که طبق قانون تقصیر شــامل تعدی و تفریط است. قانون تفریط: ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر. تعدی: تجاوزکــردن از حدود اذن یا متعارف نســـبت به مال غیر.

شخص زمانی مسئول اســت که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطایی شده باشد. درواقع شرط اصلی مسئولیت ارتکاب تقصیر و خطاست. 2/4 - نظریه خطر 3/4 - نظریه خطر مطلق

5- ابعاد مســئولیتهای چندگانه حسابرسان در محــدوده قانون تجارت و قانــون بورس و اوراق بهادار و قانون مدنی نیز عبارتاند از:

1/5- مسئولیت حسابرسان در مقابل صاحبکاران: حسابرســان براســاس عرف موجود مسئول هرگونه زیانی هســتند که به دلیل اعمالنکردن مراقبتهای حرفهای به صاحبکار وارد ميکنند.

2/5- مســئولیت حسابرســان در مقابل اشخاص ثالث: حسابرسان به طور مستقیم مسئولیتی در مقابل اشــخاص ثالث ندارنــد اما دارای مســئولیت عرفی هستند و اگر از طرف اشخاص ثالث متهم شوند، باید عدم اتهام خود را ثابت کنند.

3/5- مســئولیت حسابرســان در مقابــل قوانین موضوعه: حسابرســان در مقام بــازرس قانونی وفق مقررات ماده )148( قانون تجارت باید درباره صحت و درستی حسابها اظهارنظر و تساوی حقوق صاحبان ســهام را رعایت کنند، مضافا وفــق مقررات موضوع مــاده )129( اصلاحیه قانون تجــارت باید معاملات مدیران را با شرکت گزارش کنند. همچنین در صورت اطلاعیافتــن از وقوع هر جرمی حسابرســان در مقام بــازرس موظفاند آن را به مرجــع قضائی ذیربط و مجمع عمومی شرکت گزارش کنند.

4/5- مســئولیت حسابرســان در مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار: مسئولیت حسابرسان در مقابل ســازمان بورس و اوراق بهادار همان مسئولیتهای مندرج در دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است.

5/5 - مســئولیت حسابرســان در مقابل جامعه حســابداران رســمی ایران: مســئولیت حسابرسان در مقابل جامعه حســابداران رســمی ایــران، همان مسئولیتهای مندرج در فصل سوم به بعد اساسنامه جامعه حسابداران دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است.

6 -حوزه مســئولیتهای حسابرســان در مقابل صاحبکاران و اشخاص ثالت کداماند؟

1/6- سهلانگاری که عبارت است از انجامندادن وظایف طبق استانداردهای حرفهای یا اعمالنکردن مراقبتهــای حرفهای که در این حوزه موضوع به دو بخش ســهلانگاری متقابل )سهلانگاری که شاکی مرتکب شــده و به زیان وی تمام شــده است؛ در این نوع اتهام حسابرســان با اثبات اینکه در رسیدگیهای خود مرتکب ســهلانگاری نشــدهاند یا سهلانگاری آنان عامل زیان صاحبکار نبوده، اتهام خود را رد کرده و ثابت میکنند که علت زیان صاحبکار سهلانگاری خود صاحبکار بوده است نه حسابرس( و سهلانگاری نســبی )زمانی که ســهلانگاری طرف حســابرس و صاحبکار توأمان صورت گرفته باشد( تقسیم میشود.

2/6 – قصور که عبارت است از نبود کمترین دقت، نشــانهای از بیتوجهی کامل فرد به مســئولیتهای حرفهای خود و بیتوجهی عمده یک حسابرس نسبت به استانداردهای حسابرسی.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.