9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

مناظــره دو کاندیدای اصولگــرا و اصلاحطلب؛ رســایی: محجوب یکســوم زمان خود در مجلس ششــم را غایب بــود. محجوب: تجهیــزات نظارتی مجلس خراب بود

غلامحســین کرباســچی: بایــد اقلیتبــودن را بیاموزیم

احمدینــژاد در دیــدار معاون ســلطان عمان: روابط ایران و عمان الگویی برای کشورهای منطقه است

رئیس کمیسیون امور عربی پارلمان مصر: رابطه با ایران برای اعراب بســیار بهتر از رابطه با اسرائیل است

والی وان ترکیه: ســرحدات ایران و ترکیه بســیار امن است

نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس: مردم به تحلیلهای نادرست وقعی ننهادند

مظاهری: رئیسجمهور کلیات بســته سیاستی بانک مرکزی را تأیید کرد

مذاکــرات حســاس در تهــران با ســفر معاون البرادعی به ایران صورت گرفت

آژانس بینالمللی انرژی عنوان کرد ایجاد اوپک گازی امکانپذیر است

مسعود ســلطانیفر، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی: حمایت اعتمــاد ملی از 32 کاندیدای اصلاحطلب

غلامحسین کرباسچی: مجموعه برخلاف برنامه نظام به دنبال عدم شرکت مردم در انتخابات هستند

کمیتــه امــور کشــورهای عربی پارلمــان مصر خواهان عادیسازی روابط با ایران و سوریه شد

مک کین، ســناتور جمهوریخواه آمریکا: روسیه مانع تحریم ایران میشود

احمدینــژاد تأکید کرد: روابط تهران - مســقط الگوی کشورهای منطقه خلیجفارس

جوانفکــر، مشــاور مطبوعاتــی رئیسجمهور: فرصت جبران اشتباه را از دیگران سلب نکنیم

ســعیدلو، معــاون اجرائــی رئیسجمهــور: خانهنشــینهای محفلی جرئت دیــدن اقتدار مردم را ندارند

محمدجعفــر بهداد، معاون اطلاعرســانی دفتر رئیسجمهور: هیچگاه تا این اندازه مخالفان دولت تحمل نشده بودند

رئیس ســتاد انتخابات کشــور خبر داد: ۱۸ هزار شعبه اخذ رأی برای مرحله دوم انتخابات

ســخنگوی ســتاد انتخابات جبهــه اصلاحات: کارگــزاران، همــهکاره ســتاد انتخابــات ائتــلاف اصلاحطلبان

نبــوی، عضو شــورای مرکزی جامعه اســلامی مهندسین: امیدواریم نبض مردم در مجلس هشتم به خوبی بزند

خبرگزاری فرانسه خبر داد: امضای دو توافقنامه بزرگ در سفر هفتساعته احمدینژاد به هند

حســینعلی امیری، رئیس ســازمان ثبت اسناد: رئیسجمهور مستندات خود را در زمینه فساد ارائه دهد

حســین اســلامی، عضو کمیســیون اصــل نود: دولت بــه امضاهای نمایندگان در حمایت از وزارت پورمحمدی توجه کند

مجیــد انصاری، دبیــر مجمع روحانیــون مبارز: تکصدایــی و یکدستشــدن مجلــس بــه نفــع اصولگرایان هم نیست

مصباحیمقدم: عملکرد مثبت مجلس هشــتم، ریاستجمهوری دهم را در اختیار اصولگرایان قرار میدهد

فلاحتپیشــه، عضو کمیســیون امنیــت ملی و سیاست خارجی: مجلس هشتم، به مجلس هفتم شباهت دارد

هدایــت آقایــی، ســخنگوی ســتاد انتخابــات اصلاحطلبان: اصلاحطلبــان در مرحله دوم، محور توجهات مردم هستند

مفتــح، معاون وزیر بازرگانی: افزایش قیمت نان در تهران خودسرانه و غیرقانونی است

معاون برنامهریــزی وزارت نفت: تحریمها مانع دســتیابی ایران به تکنولــوژی و افزایش تولید نفت نشده است

رئیس ســازمان بازرسی کل کشور: ما در سازمان بازرسی به ســابقهای از وجود این باندهای مافیایی نرسیدهایم

احمدینــژاد: بحرانها تأثیری در روابط برادرانه کشورها ندارد

دیوید ولــش، معاون رایس: آمریکا قصدی برای حمله نظامی به ایران ندارد

جمیله کدیور: نامزدهای اصلاحطلبان در تهران شناختهشدهتر هستند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.