حکم حکومتی برای احمدینژاد صادر نمیشود

Shargh - - سیاست -

هيچ شانســی برای احمدینژاد باقی نماند. دفتر آيتالله شاهرودی شايعه درخواست حكم حكومتی را تكذيب كرد. البته ســخنگوی شــورای نگهبان هم پيــش از اين احتمال صدور چنين حكمــی بــرای تأييد صلاحيــت محمود احمدینــژاد را نامحتمــل خوانده بــود. بعد از انتشــار بيانيه دفتر آيتالله شــاهرودی، رئيس و معاون ســابق هم بيانيه مشــترک دادند و گفتند در انتخابات از كســی حمايت نمیكنند. محمود احمدینــژاد يک بار چند ماه قبل هم بيانيه داده بود كه از هيچ جريان و فــردی حمايت نكرده و نخواهد كرد، اينبار با حميد بقايی بيانيه مشترک مشابهی صادر كرد.

در اين يكــی، دو روز اخير شــايعاتی مطرح شــده بود مبنی بــر اينكــه تنهــا رأی مثبت به احمدینژاد در جلســه شــورای نگهبــان از آنِ آيــتالله هاشمیشــاهرودی بــوده و او بــرای تأييد صلاحيت او درخواســت حكــم حكومتی كرده اســت؛ اما روز گذشــته دفتر او در بيانيهای اعلام كــرد: «در عصــر ارتباطات و رســانه و در ســايه توســعه فراگير شــبكههای اجتماعی و حجم گسترده و ســرعت بالای انتقال اطلاعات، يكــی از مهمتريــن مخاطراتی كه فضــای افكار عمومی جامعه را تهديد میكند، رشد و گسترش پديده شوم شايعه اســت. دفتر حضرت آيتالله العظمــی هاشمیشــاهرودی )دامظله( ضمن تكذيب حمايت معظمله در جلســات شــورای نگهبان از يــک كانديدای بهخصوص و همچنين ارســال نامه به مقام معظم رهبری و درخواست حكــم حكومتــی در تأييد صلاحيــت كانديدای بهخصوصی، ايندست شــايعات كذب و خلاف واقع را ابزار ناكارآمد دشــمن برای كمرنگكردن قدرتنمايی انقلاب اســلامی در مردمســالاری دينی و مشــاركت حداكثری ملت بزرگ ايران در انتخابات پيشرو قلمداد میكند كه با هوشياری مــردم و تعهد و تقوای رســانهای و خبری همه اهالی ارجمند رســانه، به نتيجه نخواهد رســيد و ايران عزيــز در اين آزمون بزرگ نيز ســرافراز و پرافتخــار، برگ زريــن ديگری بر دفتر شــكوه و عظمت خود خواهد افزود».

رابطــه محمــود احمدینــژاد و آيــتالله شــاهرودی از گذشــتهها حســنه بوده اســت. آيتالله شــاهرودی را از جمله طرفداران رئيس ســابق دولت برمیشمارند. حلقه اين ارتباط هم محمدشــريف ملکزاده رئيس ســازمان ميراث فرهنگــی در دولت احمدینژاد بود. او هماكنون عضو هيئت امنا و معاون امور علمی دانشــگاه عدالت وابســته به آيتالله هاشمیشــاهرودی اســت. آيتالله شــاهرودی ســال 91 در حكمی محمدشــريف ملــکزاده را به ســمت مشــاور خود در امــور اجرائــی منصوب كــرد. نزديكی احمدینژاد و رئيس ســابق قوه قضائيه تا جايی اســت كه احمدینژاد سال 94 با حضور در دفتر آيتالله هاشمیشــاهرودی از او بهخاطر حضور در مراسم ترحيم والدهاش قدردانی كرد.

عباســعلی كدخدايــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان، دو شــب قبــل در يک برنامــه خبری در صداوســيما دربــاره احمدینــژاد گفته بود: «رد صلاحيــت احمدینــژاد ربطی بــه توصيه رهبــری بــه او نداشــت و نظر شــورای نگهبان تغييــر نمیكند. مــا اصلا رد صلاحيــت نداريم؛ بلكه شورای نگهبان كســانی را كه واجد شرايط رياستجمهوری هستند معرفی میكند و نسبت به افراد ديگر اصلا نظری نمیدهد. اعضای شورا با توجه به جميع جهات نســبت به يک فرد رأی موافق يا مخالف خود را اعلام میكنند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.