رئیس قوه قضائیه: آرای مردم در نظام جمهوری اسلامی تعیینکننده است

Shargh - - سیاست -

میــزان:

رئيس قــوه قضائيه روز گذشــته در اختتاميــه بيســتودومين همايــش سراســری فرماندهان، رؤســا و مديران ناجــا گفت: «امنيت كشــور، امنيتی مثالزدنی در منطقه اســت و به فضل جهاد دستگاههای مربوطه امروز امنيت در كشور ما پايدار است».

آيتالله آملیلاريجانی خطاب به فرماندهان ناجا، عنــوان كرد:«انصاف اين اســت كه بگوييم جمهوری اســلامی ايران برای همه ما يک فضای جديــد برای تنفسكردن ايجاد كرده و يک بســتر برای ســبک زندگی جديد مهيا ساخته است. اگر در گوشهوكنار هم مشــكلی وجود دارد قصور از خود ماســت؛ چون نظام بســتر را برای تعالی و رشــد فراهم كرده اســت ».او افــزود : «نظامهای ليبــرال - دموكراســی امروز شــاهد چالشهای زيادی هستند و در مغربزمين ليبرال دموكراسی در مقام نظر نتوانســته پارادموكسها را حل كند. در نظام جمهوری اسلامی آرای مردم تعيينكننده است. قانون اساســی جمهوری اسلامی تصريح دارد كه اين نظام مبتنیبر توحيد اســت و خدمت در چنين حكومتی كه اســاس آن توحيد است با خدمت در نظامهای ديگر فرق دارد، شــما ديديد كه در تبليغات رياســتجمهوری آمريكا اخلاق و ارزشهای اخلاقی قربانی شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.