تظاهرات سکوت هزابرانه ونزوئبه سلایوییاحتراغمرکشتهبشدگان در ناآرامیها

Shargh - - جهان -

این روزها خط رســانههای جریان اصلــی را که دنبال کنید به بحران اقتصادی و انســانی ونزوئلا میرسید؛ به طبقههای خالی فروشگاههای مواد غذایی و کمبود کالاهای اساســی و دارو. آنطور که این رســانهها میگویند تنهــا راهحل این بحــران برکناری نیکلاس مادورو و رســیدن اپوزیسیون این کشور به قدرت است. اما آنچه در این میان از قلم میافتد این نکته اســت که نه دولت و نه اپوزیســیون برنامه مشخص و روشنی برای پایان بحران اقتصادی این روزهای ونزوئلا ندارند.

مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، تمام تقصیر را گردن ســرمایهداران داخلی و امپریالیســم آمریکا میاندازد و با سرکوب مخالفان میخواهد خواســت آنها مبنی بر برگزاری همهپرســی را متوقف کند و از آن ســو مخالفــان هم همه انرژی خود را بر خلاصشــدن از مادورو و آزادکردن زندانیان سیاسی متمرکز کردهاند. اکثر شهروندان ونزوئلایی اما برنامهای مشــخص میخواهند و بر ایــن باورند که هیچکــدام از احزاب موجود توانایی حل این بحران فراگیر را ندارند.

در چنین فضای خفقانی، خیابانهــای ونزوئلا برای روزهای متوالی صحنه تظاهرات گســترده ضددولتی بوده اســت؛ اعتراضهایی که در هفتههای اخیر به کشتهشــدن دســتکم 20 نفر منجر شــده است. روز گذشــته اما تظاهرات متفاوت از پیشــین بود؛ هزاران نفر از مردم ونزوئلا که با لباسهای ســفید برای ادای احترام به کشتهشــدگان ناآرامیهای ضددولتی بــه خیابان آمده بودند، برای اولینبار از زمان آغاز اعتراضها بدون مقاومت نیروهای امنیتی از ســمت شرقی ثروتمندنشین به سمت بخــش غربی کاراکاس روانه شــدند که به طور ســنتی محل هواداران دولت است.

رســیدن به این مناطق برای مخالفان به میزانی مهم بود که «فردی گوئــوارا»، یکــی از رهبــران مخالفــان ورود معترضان بــه محلههای فقیرنشــین را به عبور از دیوار برلین تشبیه کرد. در این تظاهرات رهبران سیاســی از پشــت بلندگو تقاضاهای چند روز اخیر را تکــرار میکردند؛ درخواســتهایی نظیر برگــزاری انتخابات فــوری و آزادی دهها نفر از مخالفان دولت. همزمان در شهرهای مختلف این کشور هم تجمعهای مشابهی برگزار شده است. رهبران معترضان کشتهشدن 20 نفر در جریان تجمعهــا و ناآرامیهاي چند هفته اخیر را متوجه «خشــونت و قصور» پلیس ضدشــورش میدانند؛ ونزوئــلا که با رکود اقتصادی بیســابقه روبهروست در هفتههای گذشته با راهپیماییهای متعدد علیه نیکلاس مادورو رئیسجمهور چپگرا و جانشین هوگو چاوز، روبهروست.

بحران سیاســی ونزوئلا با وخامت شــرایط اقتصادی در ســال 20۱۴ و ناخرســندی مردم آغاز شد و کســب اکثریت پارلمانی از سوی احزاب مخالف دولــت در انتخابات ســال 20۱۵ آن را علنی کــرد. مخالفان با متهمکردن دولت به بیکفایتی، فساد و سوءمدیریت اقتصادی، خواستار کنارهگیــری رئیسجمهوری شــده و با جمعآوری امضای شــهروندان، درصدد بــه جریانانداختن روند قانونی برکناری او بودند اما با مخالفت دیوانعالی مواجه شدند.

ســه هفته پیش، قضات دیوانعالی پارلمان را فاقد صلاحیت اعلام کردنــد و اختیارات آن را بــه خود انتقال دادند. قضــات این دیوان طی دوره حکومت هوگو چاوز، رئیسجمهوری ســابق و نیکلاس مادورو به ســمتهای خود منصوب شــدهاند و تصمیم آنان علیه پارلمان باعث تشــدید بحران سیاســی و گســترش تظاهرات اعتراضی شــد. نیکلاس مادورو، ٥٤ساله که زمانی راننده اتوبوس بود و در دولت هوگو چاوز به وزارت خارجه و معاونت ریاستجمهوری رسید، در انتخابات سال 20۱3 که پس از مرگ چاوز برگزار شــد با اکثریت اندکی به ریاســتجمهوری انتخاب شد.

بســیاری از ناظران و شــهروندان ونزوئــلا مادورو را به بــر باددادن میراث هوگو چاوز و دســتاوردهای ۱۴ سال زمامداری او متهم میکنند. چاوز که در ونزوئلا بســیار محبوب بود در طول قدرت خود تلاش کرد با توزیع ثروت و هزینهکردن بخشی از درآمدهای نفتی ونزوئلا در خدمات اجتماعی و رفاهی، میلیونها ونزوئلایی را از فقر و تنگدستی نجات دهد. آغاز دوران ریاســتجمهوری چاوز و «انقلاب بولیواری» مورد نظر او با تغییر در سیستم سیاسی و اجتماعی این کشور همراه بود.

این تغییرات با توجه او به طبقه پایین ونزوئلا آغاز شــد و به گسترش خانههــای اجتماعی بــرای کمدرآمدها، خدمات بهداشــتی و آموزش رایگان بــرای اکثر شــهروندان این کشــور و توزیع غــذای رایگان میان نیازمندان منجر شد. با پیشرفتن این برنامهها میزان فقر از سال 2002 تا پایان قدرت چاوز به نصف رسید. هزینه این برنامههای اجتماعی گسترده تا حد زیادی از درآمدهای نفتی تأمین میشــد. ونزوئلا یکی از بزرگترین ذخایــر نفتی جهــان را دارد و چــاوز خلاف سیاســتمداران و مقامات پیشین این کشور از این ثروت برای پیشبرد برنامههای سوسیالیستی خود استفاده کرد.

با این همه در سالهای اخیر و پس از مرگ او و رویکارآمدن نیکلاس مادورو، قیمت نفت کاهش یافت و همزمان فســاد و سرکوب مخالفان شــدت گرفت. کاهش بهای نفت در این مدت به تورم لجامگســیخته و کمبود کالاهای اساسی، از جمله غذا و دارو منجر شد. تا آنجا که مادورو از سازمان ملل خواســت برای مقابله با مشکلات دارویی ونزوئلا به این کشــور کمک کند. مقامات دولتی وضعیت ناگوار اقتصادی را به توطئه خارجی بهخصوص آمریکا و سرمایهداری بینالمللی نسبت دادهاند اما مخالفان میگویند سیاســتهای اقتصادی دولت فعلی و فساد گسترده دولتی مسبب این مشکلات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.