آزادی 2 نماینده پارلمان ترکیه از زندان

Shargh - - جهان -

روزنامــه «حریت» ترکیه گزارش داده اســت که نمایندگان آدانــا و دیاربکر در پارلمان ترکیه از حزب دموکراتیــک خلقهــا بــه قید ضمانت و به شــرط خارجنشــدن از کشــور از، زنــدان آزاد شــدهاند. به گزارش دویچهوله، دادستان نورسل آیدوغان و مرال دانیش بشتاش را ازجمله به اتهام «عضویت و تبلیغ در گروه تروریســتی»، «ترتیب تظاهرات غیرقانونی» و «تحریــک اذهان عمومی» بازداشــت کــرده بود. رســانههای ترکیه گــزارش دادند که رســیدگی به پرونده این نمایندگان هنوز ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.