فراخوان فتح برای برگزاری اعتصاب سراسری

Shargh - - جهان -

جنبش فتح از ســاکنان مناطــق مختلف و همه اقشار و مؤسسات خواست تا به برنامههای حمایت از اعتصاب غذای اســیران فلســطینی ملحق شوند. به گزارش ایســنا، در جریان درگیریهای روز گذشته فلســطینیان با شهرکنشینان اســرائیلی در شهرک عوریف واقع در جنوب شــهر نابلس ســه شهروند فلسطینی زخمی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.