روزنه امید مستندسازان

Shargh - - هنر -

دوشــنبه 16 اسفند ســال گذشــته بود که با برگزاری نشست خبری نخستین جشــنواره تلویزیونی مستند، با حضور سیدسلیم غفوری، مدیر شــبکه مســتند و مهدی میرتیموری، دبیر اجرائی این جشــنواره، امید تازهای در دل مستندســازان جوانه زد. اگر از حق نگذریم، ژانر مســتند در دنیا به یکی از محبوبترین ژانرها تبدیل شــده و مخاطبان بســیاری دارد و در ایــران، تلویزیــون مهمتریــن محل برای نمایــش این آثار به حســاب میآید. البته گروه هنر و تجربه نیز فرصتی برای اکران عمومی و نمایش آثار مستند در پرده سینماها فراهم کرده، اما آنچه مستندساز دغدغهمند و ســختکوش را امیدوار میکند، دیدهشدن اثرش از سوی تعداد بســیار بیشــتری از مخاطبان اســت؛ کارکردی که فعلا در کشور از پس تلویزیون برمیآید. در آن نشســت اعلام شــد شناسایی و جذب استعدادهای جوانی که خارج از تهران به مستندسازی مشغول هستند، یکی از مهمترین اهداف برگزاری جشــنواره است؛ چراکه مستندسازان خوبی در شهرهای دور از مرکز هستند که متأسفانه فضایی برای عرضه تولیداتشان ندارند و آثارشان کمتر دیده شده است.

تعامل مردم با جشنواره مستند

نخستین جشنواره تلویزیونی مســتند، به گفته متولیانش میکوشد به دیدهشــدن کار این هنرمندان و بروز و ظهور بیشتر توانمندیهایشان کمک کند، ضمن اینکه ســاختار جشــنواره بهگونهای طراحی شده که به تعامل بیشــتر شــبکه با مخاطبان نیز میانجامد؛ اتفاقی فرخنده که رشــد مخاطبان فرهیخته و مستندپسند را در پی خواهد داشت؛ چراکه این جشــنواره علاوه بر داوری از سوی کارشناسان و استادان این رشته، از ســوی مردم نیز داوری میشود و اینگونه مخاطبان سهم بیشتری از آنتن تلویزیون را متعلق به خود میبینند و علاقهشــان به ژانر مســتند افزایش پیدا خواهد کرد. این جشــنواره که نخســتین دوره آن در حال برگزاری است و بناست به صورت فصلی برپا شود، در سه بخش کوتاه زیــر ۳0 دقیقه، نیمهبلند ۳0 تــا 60 دقیقه و بلند بیش از 60 دقیقه، آثار علاقهمندان را داوری میکنــد. در هرکدام از این بخشها نیز دو جایزه مردمــی و جایزه هیئت داوران به برگزیــدگان تعلق میگیرد که تعداد جوایز هر فصل را به شش جایزه میرساند.

حمایت از تولید اثر بعدی

جوایــز هر بخش در قالب حمایــت از تولید اثر بعدی به برگزیدگان تعلــق میگیرد؛ به این نحــو که از آثار کوتاه تا ســقف 20 میلیون، آثار نیمهبلنــد ‪۳ 0‬میلیون و آثار بلند تا ســقف 50 میلیــون تومان حمایت خواهد شد و شــرط حضور در جشنواره نیز نمایش آثار در شبکه است تا مورد داوری مــردم قرار گیرد. تا امروز فرصت ثبتنام و ارســال آثار در اولین دوره جشــنواره به پایان رســیده و تاکنون هیئت انتخاب پس از بررســی و بازبینی 2۳0 اثر رســیده، 51 فیلم کوتــاه، نیمهبلند و بلند را برای شــرکت در این جشــنواره انتخاب کرده است؛ آثاری که پخش آنها از هفته گذشــته در شبکه مستند آغاز شــده و مخاطبان همزمان میتوانند به داوری آثار شــرکتکننده بپردازند. قرار اســت اختتامیه و معرفی برگزیدگان نیز در قالب همین برنامه تلویزیونی در انتهای خرداد به انجام برسد.

همزمان با برگزاری دوره اول، دوره دوم جشنواره کلید خورده

البته دراینبین، برگزارکنندگان جشــنواره همزمان مشغول برگزاری دور دوم جشنواره نیز هســتند، بهنحویکه سامانه ثبتنام فصل جدید از جمعه، اول اردیبهشــت باز شده و متقاضیانی که از شرکت در فصل اول بازماندهانــد، میتوانند بــا ثبتنام مجدد و دریافــت کد رهگیری جدید در فصل بعدی جشــنواره حضور داشــته باشــند. فصل دوم در تابستان امسال برگزار میشــود و موضوع آن آزاد است و فیلمهایی با موضوعات مختلف میتوانند به جشــنواره ارائه شــوند. بالطبع بخش مردمی جشنواره، با نظر مســتقیم مردم، منتخب خود را اعلام میکند و در بخش کارشناســی نیز عناصری چون ساختار مستند، شیوه روایت، متن خوب، تحقیق خوب و... بهعنوان فاکتورهای مهم معرفی شدهاند.

عنوان جشنواره ازآنرو «جشنواره تلویزیونی مستند » نامگذاری شده؛ چراکه اساســا به صورت تلویزیونی است و کل رویدادهای آن از رقابت آثار گرفته تا اختتامیه در تلویزیون انجام میشــود. پخش برنامه نیز به صورت یکروزدرمیان در روزهای زوج انجام میشــود و مردم از طریق پیامک یا با اســتفاده از بستر شــبکههای اجتماعی میتوانند آرای خود را اعــلام کنند. نقش مــردم در این زمینه نیز نادیده گرفته نشــده و به مخاطبانی که در آرای مردمی شــرکت میکننــد جوایزی به قید قرعه تعلق خواهد گرفت.

اتفاقی بزرگ برای حمایت از مستندسازان

در روزهایــی که حتی آثار نمایشــی نیــز برای تولیدشــان بهناچار دســتبهدامان اسپانسرها و شرکتهای تجاری شــده و ناگزیر بخشی از اثر هنریشــان را به شــکلی تبلیغاتی تولید میکننــد، برگزاری این جشــنواره برای مستندســازان که قشــر کمترتوجهدیدهای هستند، یک اتفاق بزرگ اســت. موفقیت در این جشــنواره بهمنزله حمایت از تولید اثر بعدی فیلمساز است و تکتک هنرمندان میتوانند با این امید که تا ســقف 20 تا 50 میلیون تومان از تولید اثر بعدیشان حمایت میشود، آثار دیدهنشــده خود را برای جشنواره بفرســتند تا هم پخش سراسری را تجربه کنند و هم امیدی به آینده و فردایشــان داشــته باشــند. البته از آنجایی که دوره قبلی مدیریت ســازمان صداوســیما به دو سال هم نرســید و با پایــان این دوره تمــام برنامهریزیهــا و فعالیتهایش نیز متوقف شــد، مستندســازان باید امیدوار باشــند مدیریت فعلی شبکه مســتند پابرجا بماند تا این جشــنواره، در دایره فســتیوالهای بیشمار داخلــی که پس از یکی، دو نوبت برگزاری، فراموش شــده و ادامه پیدا نکردهانــد، قرار نگیرد. اینگونه میتوان امیدوار بود تلویزیون با شــبکه اختصاصی مســتند و البته این جشــنواره، محملی امــن و مقاوم برای مستندســازان فراهم کند و هرروز بیش از روزهای گذشــته، از این ژانر تأثیرگــذار، اما مغفولمانــده حمایت کند. برنامه تلویزیونی جشــنواره روزهای زوج ســاعت 19 روی آنتن میرود و ســاعت 24 نیز بازپخش میشــود. علاقهمندان تا 15 خرداد مهلت دارند برای ثبتنام در دوره دوم جشــنواره اقدام کنند و تا 20 خرداد نیز آثارشــان را برای دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، سعادتآباد، میدان کاج، خیابان نهم شرقی، پلاک 26، طبقه چهارم بفرستند.

سایت جشــنواره به نشانی festmostanad.ir و صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام آن به نشــانی festmostanad@ فعال و آماده همکاری با مستندسازان و علاقهمندان این حوزه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.