پنج قاره

Shargh - - حوادث -

معدن طلا در روسیه فرو ریخت تلویزیون دولتی روسیه:

بر اثر فروریختن معدن طا در منطقه اورال روســیه یک معدنچی کشته و سه نفر ناپدید شــدند. معدن طــا در نزدیکی منطقه پاستوم در استان چلیابینسک در اورال روسیه قرار داشــت و حادثه بامداد )یکشنبه( رخ داد. وزارت موقعیتهای اضطراری روســیه در گزارشی اعام کرد: حادثه در عمق 700 متــری زیر زمین رخ داد و هنــگام فروریختن معــدن 1۶۶ نفــر در آن قرار داشــتند. در این حادثه یک معدنچی کشته و سه نفر هم ناپدید شدند و دیگران تخلیه شدهاند. دهها امدادگر و واحد فوریتهای پزشــکی برای یافتن و نجات جان معدنچیان ناپدیدشده در محل حادثه فعالیت میکنند.

کشف بقایای ۶ جسد در مکزیک رویتــرز:

مقامات داخلی مکزیک از کشــف بقایای دستکم شش جســد در یکی از مناطق «گوئررو» خبــر دادند. بنابر اعام مقامــات داخلی مکزیک، روز )شنبه( بقایای شش جســد داخل گودالی در این ایالت پیدا شــد. گفته شــده اســت این اجساد بین پنج تا ۲0 روز قبل در این محل دفن شــدهاند. آمارهای دولتی در مکزیک نشــان میدهد ســال گذشــته در ایالت گوئــررو نزدیک به هــزارو 500 مورد قتل با ســاح گرم رخ داده و صدها نفر دیگر ناپدید شدهاند. همچنین تعداد زیادی جسد داخل گورهای دستهجمعی پیدا شده است. سال گذشته خشونت در مکزیک به بالاترین میزان خود از سال ۲011 تاکنون رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.