4 کشته و 4 مصدوم، پایان غمانگیز استفاده از لاستیکهای فرسوده

Shargh - - حوادث -

رئیسپلیس راه استان کرمانشاه گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری پیکان در مسیر کامیــاران به کرمانشــاه چهار نفر کشــته و چهار نفر مصدوم شــدند. ســرهنگ «فضلالله شیری» اظهار کرد: یک دســتگاه خودروی پیکان با هشت سرنشین که اغلب آنها خردسال بودند در کیلومتر ۲5 محور کامیاران- کرمانشــاه به علت ترکیدگی لاستیک فرســوده واژگون شــد. وی افزود: بر اثر ایــن حادثه راننده خودرو و یک نفر از سرنشــینان در دم فــوت و دو نفــر دیگر از سرنشــینان نیز در مســیر انتقال به بیمارســتان بر اثر شدت صدمات جان باختند. این مقام انتظامی با بیان اینکه چهار مصدوم دیگر از سرنشــینان خــودرو نیز به مراکز درمانی منتقل شــدند، خاطرنشان کرد: بیمبالاتی راننده پیکان به علت استفاده از لاستیک فرسوده علت وقوع این حادثه از ســوی کارشناسان اعام شده است. سرهنگ شیری در ادامه از جانباختن زن و شــوهری جوان در محور کرمانشاه- روانسر خبــر داد و گفت: عــدم رعایــت فاصله عرضی حین سبقت یک دســتگاه خودروی پراید از تریلی حامل ســوخت، حادثه دلخــراش دیگری را رقم زد. وی گفــت: فرزند پنجســاله ایــن خانواده به علت پرتشــدن از داخل خــودرو به بیرون، هیچ گونه آســیبی ندیده است و با تاشهای پلیسراه و آتشنشــانی، از انفجار محموله بنزین کشــنده تریلی جلوگیری و روانســازی ترافیک بهسرعت انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.