دستگیری2 اوباشسابقهدار

Shargh - - حوادث -

دو نفر از اراذل اردبیل که دارای سوابق کیفری متعددی بودنــد و با تهدید و قدرتنمایی با چاقو بــرای نوامیــس مردم ایجــاد مزاحمت میکردند، دستگیر شدند. ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقاب مرکز اســتان اردبیــل، گفت: با هماهنگی دادســتانی، پلیس اطاعات و امنیت، فرماندهی انتظامی اســتان و همچنین فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل دو نفر از اراذل و اوباش تحت تعقیب دادســتانی اردبیل، در یک عملیات سریع شناسایی و دستگیر شدند. وی گفت: این دو نفر که دارای ســوابق کیفری متعددی نیز بودند با مصرف مشــروبات الکلی، اقــدام به اخال در نظم عمومی، سلب امنیت و آسایش شهروندان، تهدیــد و قدرتنمایی با چاقــو و مزاحمت برای نوامیــس مــردم میکردند. دادســتان اردبیل با اعام اینکه هر دو متهم با قرار بازداشــت موقت روانه زندان شــدهاند، تأکید کرد: با هر نوع اقدام مجرمانه و اوباشــگری که موجب اخال در نظم و امنیت و آســایش و آرامش شــهروندان شــود بهشدت مقابله و برخورد خواهد شد. عتباتی در پایان از عموم شهروندان درخواست کرد تحرکات اراذل و اوباش را به دادســتانی مرکز اســتان در اسرع وقت گزارش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.