حادثه آتشسوزی در کارخانه سیمان بدون تلفات جانی مهار شد

Shargh - - حوادث -

شــهردار خشــکرود گفــت: حادثــه آتشســوزی کارخانه ســیمان ســاوه بــا حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی و امدادی مهار شد. محمدرضا رســتمی افزود: این حادثه ساعت 19 روز شــنبه به دلیل اتصالی در قســمت تأسیسات بــرق کارخانه بــه وقوع پیوســت که بــا حضور بهموقع عوامل امدادی از ســرایت آتش به سایر قسمتها جلوگیری شد. وی ادامه داد: بافاصله پــس از اعام ایــن حادثه نیروهای آتشنشــانی شهرداری خشــکرود و واحد آتشنشانی کارخانه ســیمان نســبت به اطفای حریق اقــدام کردند. رســتمی اظهار کرد: علت اصلی و میزان خسارت این حادثه آتشســوزی پس از بررسیهای بیشتر اعام میشــود. شرکت سیمان ســاوه به منظور احداث یک کارخانه تولید ســیمان سفید در سال 1375 به بهرهبرداری رسید که 10 سال بعد تولید ســیمان ســفید به دو برابر افزایش یافــت. این کارخانه قادر به تولید سیمان سفید، انواع سیمان پرتلند و پرتلند پوزولانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.