قتل در منوجان دستگیری در پاکستان

Shargh - - حوادث -

متهم به قتل فراری که پس از ارتکاب قتل در منوجان به سمت پاکستان فراری شده بود به وســیله مأموران دستگیر شد. دادخدا سالاری، دادســتان عمومی و انقاب مرکز اســتان کرمان، گفت: در اســفند سال گذشــته متهم پس از قتل عمدی رسول احمدی در شهرســتان منوجان به سمت پاکســتان فراری و در آنجا مخفی میشود که پــس از چندینبــار رفتوآمد به ســمت مرز افغانســتان و پاکســتان در حیــن تردد به کشــور پاکستان در مرز پاکســتان و ایران پس از اقدامات اطاعاتی و رصد ســنگین از سوی مأموران نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شد. این مقام قضائی در اســتان کرمان در ادامه افزود: قاتل انگیزه قتل را مســائل و اختافــات مالی عنوان کرده اســت. سالاری اضافه کرد: متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است و تحقیقات تکمیلی از وی ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.