نگاه ژرف به جهان، به انسان و به کلمات

Shargh - - هنر - الهام کُردا بازيگر

فقط وقتی برای درخت هم، شــعور قائل باشــی، میتوانی نمایشــی مثــل «تو با کدام بــاد میروی؟» را بــا تمام وجــودت کار کنی و با تمام حواســت ببینی. این درهمتنیدگــی واقعیتی که هــر روز به صورتمان میخــورد با آنهمه جادو و شــاعرانگی دقیقا چیزی اســت که این روزها باعث کمی عمیــق نگاهکردن به جهان اطرافمان میشــود. شــعوری که در اثر هست و قطعــا بهعنوان بیننده اثر باید با همان شــعور با آن برخورد کرد و اســتحالهای که شخصیتهای نمایش دچارش میشــوند، بــرای من مثل یــک «رقص روی لیوانهــا»ی دیگر بــود. شــوکهکننده، غیرقابلباور و درکشونده با تمام حواس. نمایشنامه پر از صداهای ذهنی شــخصیتهایش اســت؛ صداهایی که جرئت نمیکنــی بلند آنهــا را بگویــی چون گاهــی خیلی دمدســتی هســتند و گاهی آنقدر شــاعرانه و دور از کلمههای روزمره که در هر دو شــکل ترجیح میدهی آنهــا را برای خودت نگه داری تا بمیری؛ اتفاقی که در دنیای امروز همه ما مدام درگیرش هســتیم. مدام در ذهن خود زندگــی میکنیم و مدام تصمیم نمیگیریم و مدام ایســتادهایم بدون هیچ حرکتی تا روزی که آرام بگیریم. «تــو با کدام باد میروی؟» بــرای من پر بود از اینها، پر از در آســتانه نگهداشتن همهچیز. پنج بازیگر روی صحنــه هر کدام در مرکز یکــی از نورها که انگار هرکدام در جهان خود ایســتاده بــدون هیچ ارتباطی با دیگــران. در حالی که در ظاهر همه یک خواســته دارند. و درونشــان پر اســت از التهاب و تنش و تمنا و فکر و فکر و... شــعر. و آنقــدر غریب و با تمام وجود از تــو دریغ میکنند که تنها یک حرکت دســت که در فاصله پنج دقیقه بالا میآید به بزرگترین و پرتمناترین حرکــت جهان تبدیل میشــود و دقیقــا این بخش از انتخاب این گروه باعث عمیقترشــدن تماشاگر نسبت به کار میشود. این نشانندادنها در عین واقعیبودن و اینجاست که تو هر کلمهای، هر حرکتی و هر صدایی را با تمام وجودت درک میکنی.

نمایشنامه عجیب جمال هاشمی و جسارتی که در انتخاب سرنوشت شــخصیتها دارد و کارگردانی کمال هاشمی و طراحی که برای نمایش دارد، فضای عجیبــی را در اختیار تماشــاگر میگــذارد؛ تجربهای کــه با این همــه اتفاق پر از هیاهــو در تئاتر این روزها متفاوت اســت. کشمکشــی الهامبخش بین درست و غلطبودن یک اثر هنری. چیزی که بهاشــتباه همه ما دچارش هستیم. هیچ اتفاق هنری را براساس درست و غلطبودن نميتــوان ارزشگذاری کرد. تنها میتوان گفت کــدام اثر نــگاه ژرفتری به جهان به انســان و به کلمــات دارند و نمایش «تو با کــدام باد میروی؟» و بازیگرانــش و انتخابهای آنها تــو را مجبور به این کشمکش درونی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.