هفت وادی سلوک عارفانه

Shargh - - هنر -

«هفــت وادی عشق و سلوک»، کتابــی اســت در باب روشــنگری عرفان به منظــور کاربردیکردن آن بــرای اغنــای نیازهای انسان معاصر بر بستر ســنتِ پویای عرفانِ برآمده از قرآن و جاری بر حضور نامکرر عشق که عشق اصل و بنیان عرفانِ متعالی و پویاســت. عرفان، هســتی، وجود و ســیر متعالی انسان را از منظر عشق میبیند. در این منظر، بیعشق جهان فسرده و ساکن و مرده است. دورِگردونها ز موج عشق دان گر نبودی عشق بفسردی جهان )مثنوی - دفتر پنجم( شــیخ فریدالدین عطار، مرشــد و مراد نیشابوری، عشــق را در وادی دومِ هفت وادی سلوک خود قرار داده است. عطار، این بزرگِ همه دورانهای عاشقی، طریق نجات انســان و راهیابی به سعادت این و آن جهانی را در طی طریقِ هفت وادی مطرحشــده در کتاب وزین و موزون و منظــومِ منطقالطیر میداند. هفت وادی به نظر متعالی عطار چنیناند:

طلــب، وادی اول ـ عشــق، وادی دوم، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فقر و فنا...

کتاب «هفت وادی عشــق و ســلوک» به تمامی وامدار عطار و آثار اوســت و نیــز مولانا جلالالدین محمــد مشــهور بــه مولــوی و همچنین بــه عین القضات، ابنعربی، حســینبنمنصور حلاج، سنایی غزنــوی، احمــد غزالــی، روزبهــان بقلــی، حافظ، ابوســعید ابوالخیر، ابوالحســن خرقانــی و... همه بزرگان عرفان که محمل عرفانِ انســان - خدایی را بر دســتان فنای خــود حمل میکننــد. در این کتاب برای اولینبار شــاهدیم که این هفت وادی به شکل متمرکز و با نگاهی گسترده و به منظور تجمیع آرای این بزرگان جهان معرفت و عشق بر محوریت هفت وادی طرحشــده در منطقالطیــر به شــرح میآید. کاری طاقتســوز و جانفزا که تنها بــا مَدد و یاری و همراهی روح این رنــدانِ جهان جاودان و عنایت بیدریغ خداوندگارِ عشــق و دوستی به انجام رسید. در این اثر، مؤلف سعی در کار آورده و به این کوشش به راه آمده که عرفان را به عرفان و عارف را به عارف بنمایاند؛ ازاینرو این اثر را نمیتوان کاری تحقیقاتی بــه معنی مصطلحش دانســت. این اثــر روبهروی انســان معاصر و زخم خورده و نالان از غربت غربی قرار دارد تا که او خود را بیواســطه و بیتعارف در آینــه صیقلی عرفــان نظاره کند و هرچنــد دمی، از خستگی و زخمهای تحمیلشــده بر خود برهد و از بیکســی برمد و خویش را در فراســوی نیک و بد و در فضای لُختِ حضــور، لَختی رها کند تا دریابد که زمانه چه جفاها بر او رواداشته و خود نیز چه بیپروا بر خود بیوفایی کرده و خویش را چه ارزان و بیبها به حراج گذاشــته است. در این آیینه است که انسانِ غریب و تنها و رهاشده در انبوهی از تنهایی که هیچ ربطی به هم ندارند و تنها از ســر ترس باهماند و نیز از ســر ترســی دیگر از هم میرمند، خود را عریان و بیریا میبیند و اگر از تصویــر بیرتوش خود در این آیینه از خود نرمد! راهــکاری برای با خویش ماندن و با خود کنارآمدن و در خود دوســتی پنهانِ با خود بودن را کشــف میکند. کتاب «هفت وادی عشــق و ســلوک» به قلم علیرضا خطیبزاده نگارش شده و در دوجلد با صحافی اعلا از ســوی انتشارات بهجت با قیمت 150 هزار تومان راهی بازار کتاب شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.