2 اتفاق عجیب برای موسیقی ايران

Shargh - - هنر -

محمد معتمدی که در چند روز گذشــته خبر لغو کنسرتهایش در شــیراز را بــه دلیل عــدم اخذ مجوزهــای لازم در صفحه شــخصی اینســتاگرامش منتشــر کرده بود، شب گذشــته خبر از تخریب کامل تابلو سردر آموزشگاه آوازش در تهران داد.

او در صفحــه شــخصی اینســتاگرامش نوشــت: «امــروز در جلوی آموزشــگاه بنده عدهای از ماشین پیاده شدند و تابلوی آموزشگاه را با تیغ بریدند و خیلی آرام و باوقار ســوار ماشــین شــدند و رفتند. اعتراضی که ندارم، فقط خواســتم تشــکر کنم. چنانچه هر یک از مســئولان در تهران و شهرســتانها، ایده جدیدی بــرای قدردانی و نوازش بنــده دارند، دریغ نفرمایند که این روزها بحمدالله، دور، دور ماست».

معتمدی در تماس تلفنی درباره این اتفاق به «شــرق» گفت: «واقعا دلگیرم از اتفاقی که رخ داده و درعینحال دســتم به جایی بند نیســت و نمیدانم که این کار ممکن اســت کار چه کسی یا کسانی باشد که در روز روشن چنین کاری میکنند و سوار وسیلهنقلیهشان میشوند و میروند». او در ادامــه درباره احتمال ربط داشــتن این اتفاق با لغو کنســرتهایش ابــراز بیاطلاعی کــرد و ادامــه داد: «نمیدانم و توان حــدسزدن هم ندارم. بههرحال واقعا دلم گرفته بود و آن نوشــته را در پی این اتفاق در اینســتاگرامم نوشتم. من پیگیر این ماجرا هســتم و مراجع قضائی را هم در جریان این اتفاق قرار دادهام، اما تابلو جدیدی برای آموزشــگاه نصب و ســعی میکنیم ماجرا را فراموش کنیم». معتمدی در روزهای آینده در اصفهان و تهران کنســرت خواهد داد. همچنین کنسرت فریدون آسرایی، خواننده موسیقی پاپ ایران، هم که قرار بود در روز چهارم اردیبهشت در گناباد برگزار شــود، با وجود داشتن تمامی مجوزهای لازم، لغو شد. دلیل این اتفاق همچنان نامعلوم باقی مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.