فرمانفرما با بزرگان میآيد

Shargh - - هنر -

نگارخانه فرمانفرما با 332 متر دیوار نمایشگاهی و نمایــش آثار جمعی از پیشــگامان هنر ایران اعلام موجودیت کــرد. به گــزارش ایــرانآرت، نگارخانه فرمانفرمــا بــه مدیریــت تکتم فرمانفرمایــی، عصــر جمعــه، هشــتم اردیبهشــت با ارائه آثار فیگوراتیو بزرگان هنر ایران افتتاح میشــود. این نگارخانــه در دو طبقه، 166 متر دیوار نمایشگاهی در هــر طبقه، یــک اتاق مختص نمایــش ویدئــوآرت و مجهز به سیســتم پیشــرفته نورپــردازی در حالــی به جمــع گالریهای تهران اضافه میشود که توأمان حمایت از توســعه هنر ایران و معرفی استعدادهای جوان را مدنظــر دارد. خانم دکتر تکتم فرمانفرمایی، مدیــر ایــن گالــری، دانشآموخته رشــته مدیریت برنامهریزی فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشــگاه است. ایشان علاوه بر زندگی علمی و آکادمی به هنر نقاشی هم اشتغال دارد و از سالهای کودکی تاکنون به نقاشی و تدریس در این زمینه مشغول و تابهحال چندیــن نمایشــگاه گروهــی و انفرادی برگزار کرده است. پیکره و پیکرهنمایــی عنوان نخســتین نمایشــگاه گالری فرمانفرماست کــه بــا همــکاری خانــم فرناز محمــدی جمعآوری شــده و در آن آثار فیگوراتیــو بزرگانی مانند آیدیــن آغداشــلو، ژازه تباتبایی، هانیبــال الخــاص، محمــود جوادیپــور، مهــدی ســحابی، ایرج زند، منوچهــر معتبر، ناصر اویسی، پروانه اعتمادی و ... در معرض تماشا خواهد بود. نشــانی گالری فرمانفرما؛ خیابان کریمخانزند، خردمند شمالی، اعرابی 2 و ساعات بازدید از 11 تا 1٩ هر روز هفته جز دوشنبههاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.