اجرای نمایش «عقل صورتی» ویژه خبرنگاران

Shargh - - هنر -

نمایش «عقل صورتی یا مدادی که فقط مشق نمینوشت» به نویسندگی و کارگردانی مهدی فرشیدیســپهر روز دوشــنبه، چهارم اردیبهشــت، ســاعت 17:30 در مرکز تئاتر کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانــان، واقــع در پــارک لالــه، ویژه خبرنگاران و عکاســان حوزه تئاتر اجرا خواهد شــد. نمایــش «عقل صورتی یــا مدادی که فقط مشــق نمینوشــت» بــه نویســندگی و کارگردانی مهدی فرشیدیســپهر که از روز 10 اســفندماه سال گذشته اجراهایش را در کانون پرورش فکری پارک لاله آغاز کرده بود، اجرای روز دوشــنبه، چهارم اردیبهشــت خود را به اصحاب رســانه و عکاســان عرصه تئاتر اختصاص داد. مضمون نمایــش «عقل صورتی...» رابطه میان دانشآموزان، معلمان و پدران و مادران در محیط مدرســه و خانواده اســت؛ مســئلهای که بســیاری از دانشآمــوزان بــا آن مواجهند. حضور بازیگران کــودک و نوجوان که خــود دانشآموزان مقاطــع مختلف هســتند، از نــکات قابلتوجه این نمایش اســت؛ بازیگران نوجوانی که با تجربه اندک در کنار دیگر بازیگران باســابقه عرصه تئاتر کودک و نوجوان به ایفای نقش میپردازند.

نمایش «عقل صورتی یا مدادی که فقط مشق نمینوشت» تا پایان اردیبهشت هرروز جز شنبهها ساعت 17:30 در ســالن مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در پارک لاله روی صحنه میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.