«بیپدر» دواجرائی میشود

Shargh - - هنر -

شرق: نمایش «بیپدر» به نویسندگی و کارگردانی محمــد مســاوات، از سهشــنبه، پنــج اردیبهشــت دواجرائی میشــود و علاوه بر ســاعت 20، اجرائی هم در ســاعت 17:30 خواهد داشت. در این نمایش که اجرای آن تا نیمه اردیبهشــت ادامه دارد، حسین منفرد، ابراهیم نائیج، علی حســینزاده، میلاد آریافر، علیرضــا گلدهی و کوروش شــاهونه بازی میکنند. جابر رمضانی، مجری طرح است و دیگر عوامل اجرا عبارتند از: محمد قدس، مشاور تهیه و تولید؛ سمانه احمدیمطلــق، طراح لبــاس؛ تینا بخشــی، طراح گریم؛ محمد رســولی، طراح نور؛ حامد حبیبزاده، آهنگســاز؛ صفا کامدیده، طراح صــدا و... . محمد مســاوات مؤسس گروه تئاتر رادیکال 1٤، پیش از این نمایشهای موفــق قصه ظهر جمعــه، خانهواده، بیضایی و یافتآباد را کارگردانی کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.