بیمه مسئولیت حرفهای حسابرسان

Shargh - - اقتصاد -

6/۳ – تقلــب یعنــی تحریف حقایــق بااهمیت بــا اقدامات عمدی از ســوي صاحبــکار که میداند مطلبــش حقیقــت ندارد یــا ارائه حقایــق با کمال بیتوجهــی نســبت به صحت آن به قصــد فریب و زیان دیگران؛ مثل دســتکاری، جعل یا تغییر اسناد و مــدارک یا حذف آنها به عمد، مســئولیت مدیریت در مقابل تقلب و اشــتباه. ۷- مسئولیت صاحبکار و حسابرس در مقابل تقلب و اشتباه: مسئولیت اصلی پیشــگیری و کشف تقلب و اشــتباه با مدیریت واحد مورد رســیدگی است بنابراین مســئولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه با حســابرس نیست اما حسابرسی ســالانه عاملی بازدارنده برای وقوع تقلب و اشــتباه محســوب میشود. هنگامی که حسابرسان رسیدگی خود را طبق اســتانداردهای حسابرســی انجام داده باشــند، نباید حســابرس را مســئول کشــفنکردن اشــتباهات و تخلفات موجود دانســت. حسابرسان تنها در صورتی مسئول هستند که رسیدگی خود را با سهلانگاری انجام داده باشند.

8- ریسک در حسابرسی:

ریســکی که حسابرســان چه در مقام حسابرس )مؤسسه حسابرسی( و چه در مقام بازرس قانونی با آن مواجه هستند، ناشی از عملکردی است که ممکن اســت موجب صدمات مالی به اســتفادهکنندگان از صورتهای مالی شــود. در حقیقت، ریشه این ریسک در تعریف حسابرســی به خاطر مســئولیتی است که قانــون و مقررات برای حسابرســان وضــع کرده و بر مبنای آن حسابرسان مسئول صدمات و خسارات مالی وارده به ذینفعان گزارش حسابرسی هستند.

حسابرســان با خریدن بیمه مسئولیت یا پوشش ریسک مسئولیت ناشی از اجرای عملیات حسابرسی باید خود با ادعاهای ذینفعان گزارش حسابرسی که بسیار زیاد هستند، مقابله کنند. مسئولیت حسابداران رسمی، بهخصوص مســئولیت رفتار حرفهای آنها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بــود. زیرا اولا تعداد بالقوه زیاندیدگان ناشی از عملکرد نادرستشان نسبت به سایر حرفهها از جمله پزشکان و وکلا بسیار بیشتر اســت. هزاران ســرمایهگذار یا اعتباردهنده میتوانند زیاندیدگان ناشــی از عملکرد حسابداران رسمی در انجام وظایفشان باشند. ثانیا هزینه، تنها موضوع مورد توجه در این زمینه نخواهد بود. این کوتاهی میتواند حسن شــهرت وی و جامعه حرفهای آن را که شرط بقاي حرفه است، بهشدت به خطر بیندازد.

بيمه مسئوليت حرفهای حسابداران رسمی:

با عنایــت به موارد پیشگفته بالا و حوزه فعالیت عمومــی حسابرســان بهویژه در بازار پول و ســرمایه بیمه مســئولیت مؤسســات حسابرســی باید یکی از الزامات اساســنامهای جامعه حسابداران رسمی قرار گیــرد. خوشــبختانه در دهه اخیر برخی مؤسســات بیمهای کوشــش کردند پوشــش بیمه مســئولیت مدنی حسابرســان را در قالب قراردادهای خاص و با اســتفاده از تجارب مؤسسات بزرگ حسابرسی جهان و مؤسسات بیمهای ذیربط فراهم کند که ارتقای این قراردادها در شرایط فعلی که ادعاهای فراوانی علیه حسابرسان مطرح میشود، الزامی است.

*کاندیدای حسابدار رسمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.