نشست ویژه دولت برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار

Shargh - - اقتصاد -

پس از درخواســتهای مکــرر گروههای کارگری مبنی بر بازگشــت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس، ســرانجام امروز درباره این موضوع در جلسه کمیســیون اجتماعی دولت تصمیمگیری میشــود. پس از آنکه لایحه اصــلاح قانون کار در کمیســیون اجتماعی مجلس رد شد، حدود دو هفته پیش، علی ربیعی در نامهای به کمیســیون اجتماعی دولت خواســتار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت شد؛ این نامه، دیروز در دستور کمیســیون اجتماعی دولت قرار گرفت تا دربــاره این درخواســت ربیعــی تصمیمگیری شــود. ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه تأکید دارد لایحــه اصــلاح قانــون کار باید بــه منظور همسوشــدن منافــع کارگر و کارفرمــا و با رعایت «اصل ســهجانبهگرایی» تهیه شــود؛ درحالیکه گروههای کارگری و کارفرمایی معتقدند در همان دولت، حدود ۱۵ جلســه کارشناسی بین دو گروه برای نزدیکشــدن دیدگاهها برگزار شد؛ اما دولت وقت، هیچ یک از مواد مــورد توافق طرفین را در لایحه اعمال نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.