پاریس؛ روی خط تندروی

Shargh - - روزنامه -

حادثه شــانزهلیزه و کشتهشــدن یک افســر پلیس و همچنین رقابتهای سیاسی فرانسه برای انتخاب رئیسجمهور این کشــور باعث شــده، پاریس رنگوبوی امنیتی به خــود بگیرد. پلیسها بیشازپیش در پایتخت فرانســه به چشم میآیند؛ شهر در دست نیروهای امنیتی است. حادثهساز شانزهلیزه بعد از کشتن پلیس و در حال فرار، کشــته شده است. کریم شرفی سابقه چنین درگیریهایی داشته و دستگیر و سپس آزاد شــده و این حادثه آخر را به وجود آورده اســت. حادثهای که در آســتانه انتخابات ریاســتجمهوری فرانسه آرامش را از پایتختنشینان گرفته و آنها را نگرانتر از همیشه کرده است. در این چند سال اخیر فرانسه بیشتر از دیگر کشــورهای اروپایی آوردگاه عملیات تروریستی داعش و اســامگرایان افراطی بوده است. این اتفاقات باعث شــده گروههای افراطی مخالف نیز بیشازپیش جولان بدهند و اعام وجود کنند، درســت مانند حزب ناسیونالیست ملی با رهبری خانم ماری لوپن.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.