هشدار امنیتی برای فرانسه در آستانه انتخابات

Shargh - - روزنامه -

فرانســه در آســتانه یکی از مهمترین انتخابات خــود با حادثهای تروریســتی مواجه شده است. همین مســئله باعث شده پلیسهای مجهز و مسلح فرانسوی در شــهرهای مختلف به حالت آمادهباش باشــند. روزنامه گاردین در تیتر و عکس یک به این موضوع پرداخته و از وضعیت امنیتی فرانســه در آســتانه انتخابات ریاستجمهوری خبر داده است. عکس یک گاردین این ادعا را بهخوبی نشان میدهد. افسران و مأموران پلیس با اسلحههای کاما نمایان در خیابانها رژه میروند. در گزارش گاردین آمده علت وضعیت امنیتی فرانسه به این دلیل اســت که دو روز پیش از آغاز رأیگیری، عملیاتی تروریستی در شانزهلیزه رخ داده که نتیجهاش کشتهشدن یک افسر پلیس و شخص ضارب بوده اســت. به گزارش گاردین، منابع خبری فرانســوی تأیید کردهاند ضارب سابقه خشونتهای متعدد و دستگیری داشته است. بیانیــهای که داعش بعد از این حمله منتشــر کرده، ضارب را یکی از وابستگان این گروه معرفی کرده اســت. گاردین در بخشی از گزارش خــود آورده این حادثه تروریســتی، محور آخرین ســاعات تبلیغاتی نامزدهای ریاستجمهوری این کشور بوده است. البته امانوئل ماکرون اعتراض کرده که چرا نامزدها از این حادثه تلخ به نفع اهداف سیاســی خودشان استفاده کردهاند؟ ماکرون در ضمن ادعا کرده رقابت او و خانم لوپن شانهبهشانه است و احتمالا کار به دور دوم میکشد. گاردین مطلبی درباره تغییر برنامه مالیاتی سال ۲۰۱۵ بریتانیا در صفحه یک منتشر کرده است. به نظر میرسد رئیس خزانهداری برخاف سال ۲۰۱۵، برنامه افزایش مالیات را در دستور کار قرار دهد.

رقابتهای انتخاباتی فرانسه مهمترین سوژه صفحه یک گاردین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.