فرانسه برای انتخاب یکی از چهار نفر آماده است

Shargh - - روزنامه -

صفحــه یک الشرقالاوســط با خبر تغییرات جدیــد در مجموعه حکمرانی مناطق مختلف عربســتان آغاز میشــود. ملکســلمان بهتازگی دستور تغییر امرای برخی مناطق را صادر کرده و انتصاباتی در این زمینه انجام داده اســت. او همچنین خواســتار تشکیل مرکز امنیت ملی شده است. در عکس یک روزنامه سعودی الشرقالاوسط انتقــال صندوقهــای رأی به مراکــز مختلف رأیگیری در سراســر فرانسه را مشاهده میکنیم. شــهروندان فرانسوی روز یکشنبه برای انتخاب رئیسجمهور جدید پای صندوقهای رأی حاضر میشــوند. الشرقالاوســط در تیتر یک به این موضوع توجه کرده و نوشته یکی از چهار نامزد با رأی مردم بهعنوان رئیسجمهور انتخاب میشــود. به گزارش الشرقالاوســط یکچهارم شــهروندانی که میتوانند در انتخابات شرکت کنند، همچنان مردد و دودل هستند که رأی بدهند یا نه. شــرکت این افراد در انتخابات بســیار سرنوشتســاز است. در گزارشــی دیگر میخوانیم محل کشتهشدن یکی از نزدیکان بغدادی رهبر داعش، در والی فرات در انزالین، حوالی شرق سوریه بوده است. این ادعا را منابع عراقی و سوری تأیید کردهاند. در این عملیات هوایی که از سوی نیروهای ائتاف صورت گرفته، ۲۳ نفر دیگر از نیروهای داعش کشته شدهاند. الشرقالاوسط خبر میدهد قرار است نمایشگاهی از محصولات شکستخورده در هلزینبورگ سوئد برگزار شود؛ از جمله عطر هارلی دیویدسون که هرگز محصول پرفروش بازار نشد.

انتخابات فرانسه صفحه یک الشرقالاوسط را هم به خود اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.