طالبان موانع موجود در مسیر را درو میکند

Shargh - - روزنامه -

تعداد کشــتههای عملیات انتحــاری طالبان در پایــگاه نظامی مزارشریف به ۱۵۰ نفر رسیده اســت. روزنامه نشنالنیوز امارات در تیتر یک به این موضوع پرداخته اســت. این روزنامه نوشته: طالبان همهچیز را در مســیرش درو کرده اســت. به گزارش شاهدان این فاجعــه، نیروهــای عملیاتکننده طالبــان با کمربنــد انتحاری و ماشــینهای بمبگذاریشــده وارد این پایگاه نظامی شدهاند و به جمع سربازان حمله کردهاند. گویی هرچه مانع در مسیرشان وجود داشــته، درو کردهانــد و آن را از میان برداشــتهاند. این روزنامه در عکس یک به برگزاری بخشــی از مراسم آموزش نقاشی در کمیته گوگنهایــم در ابوظبی اشــاره میکند. کودکان در منارهالســعدیات دور هم جمع شــدهاند و با وسایلی که در اختیارشان گذاشته شده، مشغول نقاشی به سبکهای مختلف شدهاند. یکی از گزارشهایی که در صفحه یک نشــنالنیوز منتشــر شــده، درباره واکنش جدید برخی خانوادهها به شــهریه مدارس خصوصی اســت. هزینههای بالای ثبتنام در این مدارس باعث شــده برخــی خانوادهها اجازه ندهند فرزندانشان در این مدارس بمانند. آنها فرزندانشان را در مدارسی که شهریه کمتری دریافت میکنند، ثبتنام میکنند یا اصا اجازه نمیدهند آنها مدرســه بروند! نویسنده به شغل والدین هم اشاره کرده و نوشته والدینی که از کار بیکار شدهاند یا دستمزدشان کاهش پیدا کرده، معمولا اجازه نمیدهند فرزندانشان در مدارس ثبتنام کنند.

در صفحه یک نشنالنیوز هیچ اشارهای به انتخابات فرانسه نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.