شکیب: کمیته فنی شورا دنبال مقصر برای پلاسکو نبود

Shargh - - جامعه -

ایســنا: عضو کمیتــه فنی حادثه پلاســکو ابعاد مختلف گزارش کمیته فنی را تشــریح کرد. شــکیب با بیان اینکه این ســاختمان نه نقشــه معماری و نه نقشــه سازه داشت و برهمیناســاس طراحی نقشه این ساختمان برای بررسیهای دقیقتر بسیار سخت بود، تصریح کرد: نهایتا توانســتیم با کمک مســئول تأسیســات و همچنیــن اســتفاده از پایاننامــه یک دانشجو که در مورد ساختمان پلاسکو بوده و نقشه معماری آن را نیز کشیده بود و همچنین مصاحبه با کسبه، یک نقشه از ساختمان پلاسکو به دست آوریم و مدل فروریزش را طراحی کنیم.

عضو کمیته فنی حادثه پلاســکو بــا بیان اینکه هیچکس احتمال فروریزش ســاختمان پلاســکو را نمیداد، ضمن تشــریح ویژگی اســکلت ساختمان پلاســکو، افزود: تیرهای جانبی و کابلها تحتتأثیر حــرارت خود را رهــا کردند و این در حالی اســت کــه اگر مباحث 22 پیرامون این ســاختمان اجرائي میشــد و نقشــه ســاختمان در اختیــار مســئول نگهداری ساختمان قرار میگرفت، با این وضعیت، مواجه نمیشــدیم. شــکیب با بیــان اینکه تجهیز آتشنشــانان مشــکل را حل نمیکنــد، ادامه داد: فرض کنید آتشنشــانی به 10برابر تجهیزات فعلی مجهز شود، اما وقتی ساختمانهایی مانند پلاسکو دارید که ناایمن هستند، قطعا آتشنشانان زمینگیر میشوند.

وی با بیان اینکه 120 صفحه این گزارش مربوط به مدیریت بحران است، گفت: در این قسمت، به کالبد فیزیکــی، آواربرداری، تخلیــه و فرماندهی عملیات توجه شده است و ما حتی به برخی شائبهها مبنیبر به همراهنداشتن بیســیم توجه و قویا اشاره کردیم کــه در مواردی بیســیم کم بوده و حتی پیشــنهاد دادیــم از آنجایی که بهلحــاظ تحریمها نمیتوانیم چنین تجهیزاتی داشــته باشیم شــهرداری میتواند از توان شــرکتهای دانشبنیان استفاده کند. عضو کمیته فنی حادثه پلاسکو با بیان اینکه اگر تجهیزات ایمنی ســاختمان پلاسکو مناسب بود، این تجهیزات آتشنشانان برای اطفایحریق کافی بود، گفت: یک لوله انتقال آب از پایین به بالا در ســاختمان پلاسکو وجود داشــته است، اما در طبقه دهم و یازدهم شیر آب کار نکــرده و آتشنشــانان مجبور شــدند که به طبقه هشــتم بروند و اگر سیستم ساختمان امکانات اولیه را داشــت، تجهیزات آتشنشــانان در آن زمان برای اطفا کافی بود.

شــکیب با بیان اینکــه ما با نــگاه مقصریابی در کمیته کار نکردیم و ســعی داشتیم با بررسی دقیق موضوع و ارائه پیشنهادات کارشناسی مانع از وقوع اتفاقات مشابه شویم، تصریح کرد: برخیها میگویند که آتشنشــانی باید در این حادثه از بالگرد استفاده میکرد، هرچند که بالگرد مورد نیاز اســت، اما برای حادثه پلاســکو نمیتوانســتیم به دلیل محدودیت فضا و نوع حریق از بالگرد اســتفاده کنیم. مگر فشار آب بر سقف کاذب چقدر است؟

وی بــا بیان اینکه چهار ســقف بالاتــر از حریق مانــع بین بالگرد و حریق بــود و زاویه پرتاب آب نیز محدود بود، گفت: اســتفاده از بالگرد در طبقات 10 تا 12 کارایی لازم را نداشت، حتی برخیها نیز عنوان کرده بودند که به دلیل ســنگینی وزن سازه به علت تزریق آب ســاختمان فروریزش کرده اســت که این صحبتها را نیز رد میکنم و پیشنهاد میشود افراد از اظهارنظرهای غیرکارشناسی بپرهیزند.

عضو کمیته فنی حادثه پلاسکو با بیان اینکه اگر آتش نزدیک به نما بود، بهراحتی میشد آن را اطفا کرد، خاطرنشان کرد: حریق در عمق ساختمان ایجاد شــده بود و امکان مدیریت آن ســختتر بود و باید بگویم در زمان فروریزش، ابتدا قســمت شمالغربی به علت افت مقاومت در تیرهای فرعی فرومیریزد و دو الی ســه نفــر از آتشنشــانان کــه پیشبینی فروریزش نداشــتند محبوس میشوند و تعدادی از آتشنشــانان نیز برای کمک به آنها میروند که پس از 9 دقیقه ساختمان فرومیریزد و آنها جان خود را از دست میدهند.

شــکیب در پاســخ به این ســؤال که چرا کمیته فنی و حقوقی شــورای شــهر تهران درباره بررسی ابعاد مختلف حادثه پلاســکو نتوانسته مقصران این حادثه را شناسایی کند، گفت: ما تعدادی از استادان دانشگاه بودیم که تنها به بررسی ابعاد فنی پلاسکو پرداختیــم و ما قاضی نیســتیم، هرچنــد که مراجع قضائی میتوانند از این گزارش ما استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.