تخلفات داروخانهای پیگیری میشود

Shargh - - جامعه -

مدیر کل دفتر بازرســی و پاســخگویی به شکایات و امور حقوقی ســازمان غــذا و دارو، گفت: تخلفات داروخانــهای پیگیری میشــود و در صــورت اثبات تخلف، فرد متخلف مشمول تعلیق پروانه داروخانه، جریمــه و در مواردی نادر نیز حبس میشــود. دکتر شــهریار اســلامیتبار افزود: در صورت بروز هرگونه تخلفی اعم از حضورنداشــتن مســئول فنــی، ارائه داروی بدون نســخه یا قاچاق و تقلبی و گرانفروشی اصناف، انجمنهای مرتبط و نظام پزشــکی تخلفات را بررســی میکننــد. او گفــت: این تخلفــات بنا به تخلف انجامشــده در محاکم قضائی و شــبهقضائی مانند محاکم عمومی و تعزیرات حکومتی، رسیدگی میشــود که در صورت اثبات تخلــف، فرد متخلف مشــمول جرائمی خواهد شد. او با اشاره به ارائه دو نوع خدمــت الکترونیکی و حضوری بــه متقاضیان دارو در داروخانهها، گفت: در نوع اول پزشــکانی که مجاز به تجویز نســخه الکترونیکی هســتند، بیمار را به داروخانههای مجهز به این سیستم، هدایت کرده و از این طریق داروی آنها تأمین خواهد شــد. سردار دهقان در تشریح ارائه خدمات حضوری داروخانهها افزود: برخی داروها بدون نســخه ارائه میشــود و تحویل برخی دیگر مشروط به ارائه نسخه است؛ این کار لزوما با حضور و تأیید مســئول فنــی دارو انجام شده و حتما توضیحات و تذکرات ضروری مصرف به متقاضی یادآوری میشود.

اســلامیتبار گفت: تحویل دارو در داروخانههای خــاص و تحت مراقبتهــای ویژه نیز با دســتورات خاصــی انجــام میشــود. وی تأکید کــرد: در تمام این شــیوههای خدمتدهــی داروخانههــا موظف بــه رعایت اصــول و ضوابط تعریفشــده در قانون هستند. وی یادآور شد: رسیدگی به تخلفات به عهده اصناف و انجمنهای مرتبط و نظام پزشــکی بوده و معاونتهای غذا و داروی دانشگاه مسئولیت نظارت بر انجام صحیح آن را عهدهدار هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.