افزایش ۵۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق در سال ۹۵

Shargh - - جامعه -

فرمانده نیروی انتظامی گفت: کشفیات قاچاق کالا در ســال 9۵ نســبت به ســال 9۴، ۵0 درصد افزایش داشــته است. سردار حســین اشتری در بیســتودومین همایش سراســری فرماندهان و مدیران ناجای سراسر کشــور، گفت: این همایش با هدف بررســی اقدامات برنامههای سال گذشته و بررســی برنامههــا و اولویتهای ســال جدید برگزار شده است و فرماندهان با برنامههای سال جدید آشــنا میشــوند. وی افزود: ســال گذشته نیروی انتظامی بــا راهنمایی مقام معظم رهبری توانســت به وظایف خود که بســیار گسترده بود، بهخوبــی عمل کنــد و با تمــام یکمیلیونو ۷00 هزار خــودرو که به نــاوگان حملونقــل اضافه شــده بود با همکاری نیــروی انتظامی تصادفات کاهــش پیدا کرد. ســردار اشــتری تصریــح کرد: نیــروی انتظامی از ماههای گذشــته برگزاری یک انتخابات امن را پیشبینی کرده است و امیدواریم این آرامش و امنیت در کشــور حاکم باشــد. وی تصریح کــرد: رهبری بــر امنیت انتخابــات تأکید داشــتند و امیدواریم با همکاری مردم این امنیت حاکم باشد. ســردار اشتری افزود: نیروی انتظامی ۵0 درصد کشــفیات بیشتری نسبت به سال 9۴ در زمینه قاچاق کالا داشــته است؛ اما این آمار هنوز مطلوب نیســت و باید بیشــتر کار کند که این امر نیازمند همکاری تمام دستگاههاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.