پیشنهاد نامگذاری بزرگراه نیایش به نام آیتالله هاشمی و خیابان نفت به نام مصدق

Shargh - - جامعه -

نایبرئیــس کمیســیون عمــران و حملونقــل شــورای اســلامی شــهر تهــران در پیشــنهادی اظهار کرد: زیبنده اســت تــا پیش از پایــان دوره چهارم شــورا بزرگراه نیایــش به نام آیــتالله هاشــمی و خیابــان نفت به نــام دکتر محمد مصدق نامگذاری شــود. اسماعیل دوستی در سیصدوچهلوســومین جلســه شــورا گفت: موضوعی که باید یــادآوری کنم بحث نامگذاری معبــری به نــام آیتالله هاشــمی اســت، عبور از نامگذارینکــردن بزرگــراه یا معبــری کلیدی به نام آیتالله هاشــمی، زیبنده شــورا نیســت و مســکوتماندن این امر را بههیچعنوان مناســب نمیبینــم. وی افزود: من همچنان مصر هســتم کــه بزرگراه رســالت برای این امر انتخاب شــود، اگر مخالف این موضوع هســتند بزرگراه نیایش را پیشنهاد میکنم. او همچنین اظهار کرد: پیشنهاد میکنــم خیابــان نفت نیــز به نام دکتــر مصدق نامگذاری شود و امیدوارم هردوی این موضوعات فوری در دستور کار شورا قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.