دیداقره رماایرا منارنگنع وربزستبم ناندهگصافیهمدمریرونمدسقط

Shargh - - ورزش -

هفته پنجــم لیگ قهرمانان آســیا از امروز آغاز میشود و چهار نماینده ایران در بازیهــای این هفته خــود بازیهای هفتــه اول را تکــرار میکننــد. هر چهار نماینده ایران هم شــانس صعود دارند و هم اینکه احتمال حذفشان وجود دارد.

در بیــن ایرانیهــا پرســپولیس در خطرناکتریــن وضعیت به ســر میبرد. تساوی خانگی مقابل الریان در روز پنالتی خرابکردن مهدی طارمی، پرسپولیس را در آســتانه حذف قرار داده است. در این شرایط قهرمان این فصل لیگ ایران حتما فردا باید قهرمان عربســتان را شکســت دهد. پرسپولیس پنج روز پس از بالابردن جــام قهرمانی لیــگ باید در یــک دیدار مرگ و زندگی آســیایی به میــدان برود. به دلیل مشــکلات سیاســی بیــن ایران و عربســتان این بازی ماننــد دیدار رفت دو تیم در مســقط برگزار میشود. بازی رفت دو تیم در همین ورزشگاه یک-یک مســاوی شــد. در گروه D لیگ قهرمانان آســیا الهلال با هشــت امتیاز صدرنشین اســت، الریــان قطر هفت امتیــاز دارد و پرســپولیس پنجامتیازی است. پرســپولیس اگر الهلال را ببــرد، گام بلنــدی در راه صعود برمــیدارد؛ چراکه با ایــن تیم همامتیاز میشــود و ازآنجاکــه در صورت مساویبودن امتیازها، بازی مستقیم ملاک خواهد بود، پرســپولیس بالاتر از الهلال قرار میگیرد. نتیجهای غیر از برد کار پرسپولیس را به اما و اگر میکشاند و آنموقع پرســپولیس باید منتظر باشــد که الوحــده در امارات، الریان را شکســت دهــد. الهلال و پرســپولیس فصل گذشته در کشور خود نایبقهرمان شدند؛ اما این فصل با اقتدار جام قهرمانی را بالای ســر بردند. پرسپولیس ســه هفته مانده به پایان لیگ، قهرمان لیگ برتر ایران شد. الهلال هم چهار روز پیش دو هفته مانده به پایان لیگ عربستان، قهرمانی خود را قطعی کرد.

همه این موارد نشــان میدهد پرسپولیس چه بازی سختی پیشرو دارد. برانکو ایوانکوویچ برای بازی مرگ و زندگی مسقط مشــکلات بزرگی دارد. پرسپولیس دو بازیکن مهم خود؛ جلال حســینی و ســروش رفیعی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد. محمد انصاری هم مصدوم اســت. برانکو مجبور اســت در غیاب این سه مهره کلیــدی تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کند. به احتمال فراوان حسین ماهینی و ربیعخواه در قلب خط دفاعی بــه جای زوج حســینی-انصاری بازی خواهند کرد. برانکو مجبور است از فرشــاد احمدزاده در دفاع چپ اســتفاده کنــد. صادق محرمی هم دفاع راســت خواهد بود. همچنین محســن مسلمان از هافبک چپ به هافبک نفوذی میآید تا جای ســروش رفیعی را پر کند. برانکو درباره بازی مهم امروز گفت: «بازی سختی داریم. با توجه به سابقه و حضور زیاد در این تورنمنت، الهلال از شــانس بالایی بابت صعود برخوردار اســت. ایــن بــازی، نبرد قهرمــان ایران و عربســتان اســت و بههمیندلیــل دشــوار خواهد بود. برای کســب ســه امتیاز وارد زمین میشویم؛ هرچند میدانیم کار خیلی دشــواری پیــشرو داریم. باید بــا تیمی بازی کنیم که همیشــه در ایــن تورنمنت موفــق شــده تــا مرحلــه نیمهنهایی و فینال برسد .»

در آن ســوی میــدان الهلال هم پنج غایب دارد. الهــلال تیمی کــه دو بار قهرمان لیگ قهرمانان آســیا شــده است، در این فصل از یک ســرمربی آرژانتینی به نــام رامون دیاز بهره میبرد. گفته میشــود دیاز گزینه سرمربیگری تیم ملی کشورش هم هست.

یک برد تا صعود

ســه نماینده دیگــر ایران شــرایط بهتــری دارند و میتواننــد همین هفتــه صعود خــود را قطعی کنند. ذوبآهــن امروز در اصفهان میزبان العین، فینالیســت فصل گذشــته لیگ قهرمانان آسیاســت. دو برد مقابل بنیادکار ازبکســتان به وضعیت ذوبآهــن در گروه C لیگ قهرمانان آســیا سروســامان داد. ذوبیها شــروع ضعیفــی داشــتند؛ امــا درحالحاضر در این گروه با هفت امتیاز پس از الاهلی هشــتامتیازی در رده دوم قــرار دارند. العیــن هم با شــش امتیاز ســوم است. ذوبآهــن اگــر میخواهد از این گروه بســیار ســخت صعــود کنــد، حتمــا باید در بــازی خانگی امروز العیــن امارات را شکست دهد؛ چراکه دیدار آخر ذوبآهن مقابل الاهلی قدرتمند است و العین یک بازی آســان با بنیــادکار دارد. بازی رفت دو تیم در امارات مســاوی شــد. از طرفی در فصل گذشــته همین العین بود که در فولادشــهر ذوبآهــن را حذف کــرد. به نظر میرسد العین آن تیم منسجم فصل گذشته نیســت؛ درحالحاضر هم در لیگ امارات چهارم است. ذوبآهن که مدتی اســت دوباره اوج گرفته، میتواند همین امروز با شکســتدادن العین صعود خود را جشن بگیرد. مجتبی حسینی، سرمربی ذوبآهن، درباره بــازی مهم امروز گفت: «در صــورت پیــروزی میتوانیــم صعود کنیــم. اهمیت بازی بســیار زیاد اســت. امیدوارم بازیکنانم بــا توجه به بازیهای گذشــته نتیجه خوبی را کســب کنند». در دیگر بازی این گــروه تیم ضعیف بنیادکار ازبکســتان میزبان تیــم قدرتمند الاهلی عربستان است. استقلال تهران و استقلال خوزستان فردا به میدان میروند. استقلال در ورزشــگاه آزادی میزبان الاهلی امارات اســت. هر دو تیم در گروه A هفتامتیازیاند. استقلال بازیهایش را با شکســت 2-یک مقابل الاهلی امارات شروع کرد؛ اما در ادامه هفت امتیاز گرفت. استقلال حالا در آستانه صعود قرار دارد و اگر فردا الاهلی را با حضور تماشاگران پرشمارش شکست دهد، راه صعود خود را هموار میکند. استقلال اگر با اختلاف دو گل ببرد، قطعا صعودش مســجل میشــود؛ آن هم بهعنوان تیم اول گروه. استقلال خوزســتان هم میتواند مانند استقلال فردا صعودش را جشــن بگیرد. اســتقلال خوزستان با دو برد ارزشمند مقابل الفتح عربستان و الجزیره امارات شروعی رؤیایی در لیگ قهرمانان آسیا داشت. بااینحال کســب یک امتیاز از دو بازی در برابر لخویای قطر باعث شــد تا اســتقلال صدر جدول گروه B را از دست بدهد. در این گروه تیم قدرتمند لخویا با هشــت امتیاز در صدر قرار دارد، استقلال خوزستان هفتامتیازی است و الفتح عربستان پنج امتیاز دارد. استقلال خوزستان در پنجمین دیدار آسیاییاش فردا میهمان الفتح عربستان است. این بازی هم به دلیل مشکلات بین دو کشور ایران و عربستان در دوحه قطر برگزار میشود. استقلال خوزستان اگر این بازی را ببرد، همین فردا صعود خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.