توضیح داورزنی درباره حضور زنان در سالن مسابقات والیبال

Shargh - - ورزش -

شرق: مراســم رونمایی از پیراهن تیم ملی والیبال و جشــن لیگهای والیبال ایران در سال 95، شنبهشب در هتل المپیک برگزار شــد. فدراســیون والیبال پس از همــکاری موفقی که در ســالهای گذشــته با دو بانک خصوصی کشور داشت، در سه سال منتهی به بازیهای المپیک 2020 توکیو نیز با «بانک گردشگری » به توافق رســید تــا با حمایت مالی این اسپانســر در بزرگتریــن رویداد ورزشــی دنیا شــرکت کند. لباس جدید والیبالیستهای کشورمان از سوی محمدرضا داورزنی، سرپرست فدراسیون والیبال، سعید معروف، کاپیتان فعلی، محمد شــریفزاده، کاپیتان اســبق و ایگور کولاکوویچ، ســرمربی تیم ملی، رونمایی شــد. در این مراســم همچنین جشــن تیمهای اول تا سوم لیگهای برتر و دســته یک مــردان و زنان برگزار و به آنها کاپ و مدال نیز اهدا شد. محمدرضا داورزنی در حاشیه این مراسم پاسخگوی سؤالات خبرنگاران نیز بود. او که این روزها همزمان معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان را نیــز اداره میکند، درباره تغییرات ایجادشــده در پیراهن جدید تیم ملــی والیبال گفت: «با توجــه به اینکه تغییراتی در لباس تیم ملی نداده بودیم، سعی کردیم بر تنوع در رنگآمیزی و در نتیجه جذابیت آن بیفزاییم. ضمن اینکه بر کیفیت دوخت و پارچه نیز تأکید شده بود؛ بههرحال بچههای ما باید با این لباس در بزرگترین میدانهاي جهانی بازی کنند. افتخار میکنیم که با تأیید فدراســیون جهانی والیبال با برند داخلی در مســابقات جهانی و المپیک حاضر میشــویم. والیبال سبب شده تا ایرانیهای تمام دنیا به ایرانیبودن خود افتخــار کنند. مردم از این ورزش انتظار افتخارآفرینی دارند و منتظر دیدن پیروزیهای آنها در میادین مختلف آسیایی و جهانی هستند. تلاش ما نیز ماندگارکردن این افتخارات و ارتقای آنهاســت. برنامهریزی مفصلی برای قرارگرفتن در بین چهار تیم برتر المپیک 2020 صورت گرفته است. همه میدانند که قرارگرفتن در بین تیمهای برتر المپیک کار بســیار ســختی است و همت بلندی میخواهد. تلاش دیگر ما پشتوانهسازی و استمرار آن خواهد بود. رسیدن به المپیک آغاز یک راه اســت تا موفقیتهای ما تداوم پیدا کند. بعضی از دوستان نگران بهپایانرسیدن نسل المپیکی والیبال ایران هستند و معتقد هستند که این نســل و نتایج آنها تکرار نخواهد شــد. ما باید تلاش کنیم تا همواره خون جدیدی را به پیکره والیبال ایران تزریق کنیم. والیبال میتواند الگویی برای رشتههایی باشــد که آرزوی رفتن به المپیک را دارند». داورزنی بــه حضــور بانــوان و خانوادهها در اســتادیومهای ورزشــی نیز اشــاره کرد؛ موضوعی که در چند ســال اخیر با جنجال همراه بود و بیشــتر از همه حساسیت فدراســیون جهانی والیبال را به دنبال داشــته است: «نهایت ســعی ما این است که شــرایطی را به لحاظ کلی فراهم کنیم تا زنان بیشــتری در سالن مسابقات والیبال باشند و به راحتی از طریق اینترنت بلیت تهیه کنند و شرایط مدنظر فدراســیون جهانی هم فراهم شود. ضمن اینکه در تلاش هستیم ورودی و خروجی و سرویس بهداشتی ســالن 12هزارنفری را هم مجزا کنیم. بعضا اتفاقاتی میافتد که نه در حوزه اختیارات وزارت ورزش است و نه فدراسیون ولی تعامل بین ما و نیروی انتظامی وجود داشته تا شرایط برای حضور خانوادههای بیشتری فراهم باشد». معاون قهرمانی وزارت ورزش در مراســم شنبهشــب از فوتبــال هم حرف زد. بحث تغییرات در هیئتمدیره ســرخابیها موضوعی بــود که او در واکنش بــه آن گفت: «الان بحثــی دراینبــاره وجــود نــدارد. وزارت ورزش به انتظاراتــی که مــردم دارند، عمل میکنــد. تیمهای ایرانی درگیر مســابقات آسیایی هستند و مطرحشدن این موضوع در این شــرایط درســت نیســت. وزارت ورزش درباره مجموعه باشگاهها یک مسئولیت کلی دارد و برای این دو باشگاه این مسئولیت ویژهتر است. باید انتظارات هواداران برآورده شــود و وزارت ورزش نیز درحالحاضر این کار را بهخوبی انجام داده است .»

او درباره پرونده فســاد در فوتبــال نیز افزود : «این صحبتها مربوط به زمانی است که من هنوز سمتی در وزارت ورزش نداشتم. برخی مسائل در کمیسیون اصل 90 مطرح شــده بود و بایــد بگویم ما در وزارت ورزش پرونده خاصی دراینبــاره نداریم و اگر چیزی هم هســت، در کمیســیون اصل 90 اســت. امیدوار هستم این مسائل صحت نداشته باشد؛ ولی در کل ما پیگیر این موضوع خواهیم بود .»

جریمه ۱۰۰دلاری برای بازیکنان خاطی تیم ملی والیبال

تمریــن دیروز صبح تیــم ملی والیبــال در حالی برگزار شد که ملیپوشــان تحت تأثیر قوانین سخت کولاکوویــچ قــرار داشــتند. در ابتــدای ایــن تمرین ملیپوشــان در ســکوت محــض حرکات کششــی و نرمشــی را انجــام دادنــد. کولاکوویــچ پیشازاین به شــاگردان خــود تذکــر داده بود در حیــن تمرین بههیچعنوان حق صحبتکردن و حتی ســلامکردن را به حاضرین در ســالن نخواهند داشت؛ علاوهبراین جریمه صددلاری نیز برای کســانی کــه این قانون را زیر پا بگذارند، به اجرا گذاشــته شده بود. بازیکنان در ادامه به دو گروه تقسیم شدند، گروه اول به بدنسازی و کار با وزنه پرداختند و گروه دوم تمرینات استفاده از توپهای بلند و همچنین دریافتهای متوالی را پشت سر گذاشــتند. تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در لیگ جهانی والیبال، جام قهرمانان قارهها و مسابقات قهرمانی آسیا آماده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.