خرید بازیکن خارجی مطلقا ممنوع

Shargh - - ورزش -

درســت در روزهایی که «فیفا» چندیــن تیم ایرانی را «نقــرهداغ» و آنهــا را از انجــام فعالیــت در بــازار نقلوانتقــالات محــروم کــرده، حالا به نظر میرســد فدراســیون فوتبال کشــورمان هم دســتبهکار شده و با ارائــه طرحی جدید مانع از این شــده کــه تیمهای لیگبرتــری بتواننــد بازیکن خارجی بخرنــد؛ حالا چه بــه قول مهدی تــاج، رئیس فدراســیون فوتبــال، این بازیکنها «باکیفیت باشند یا بیکیفیت»! قبل از اینکه به درســتی یا نادرستی چنین تصمیمی پرداخته شود، باید گفت که این تصمیم در راســتای کاهش بدهی تیمها صــورت گرفته اســت. تیمهایی که در «فیفــا» پرونده دارند که حسابشان جداست و خود فیفا آنها را جریمه کرده؛ اســتقلال و تراکتورســازی، نمونه بارز این دسته از باشــگاههای لیگبرتری هســتند. بااینحال تیمهای دیگری که از طرف فیفا «فعلا» محروم نشــدهاند، ولی در این نهاد پرونده داشــته و حتــی تیمهایی که بدهی خارجــی هم ندارند، شــامل این طرح جدید شــدهاند؛ اینکه تا زمــان پرداختنکردن بدهیهای قبلیشــان؛ چه داخلی چــه خارجی، اجازه خریدن بازیکن خارجی را نخواهند داشــت. این موضوع شاید بدترین خبر برای پرسپولیسی باشد که گفته میشــود این روزها با منشا، مهاجــم زهردار پیکان، به توافق رســیده اســت. حالا مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال، در صحبتهایی که «فارس» بخشــی از آن را منتشــر کــرده، میگوید: «تصمیم گرفتیــم بازیکن خارجی باکیفیت و بیکیفیت تا حلشدن مشکلات پروندههای باشگاههای ایرانی در فیفا جذب نشــود. بحث تیمهای بدهکاری که به فیفا بدهی ندارند، اما در داخل کشــور بدهکارند هم در این راســتا میگنجد. ». این صحبتها در شــرایطی مطرح شــده که یک روز قبل، روزبه وثوقاحمدی، سرپرســت کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، گفته بــود مثلا تیمی مثل پرســپولیس میتوانــد در صورت پرداخــت بدهــیاش بازیکن خارجی بخــرد. حالا این موضوع که تیمهای ایرانــی از خریدن بازیکن خارجی منع شوند «بهظاهر» ژست زیبایی است، ولی در عمل از لحاظ اجرائی با مشکلات زیادی همراه است؛ فدراسیون فوتبــال که پیش از این گفته بود تیمهای بدهکار اجازه شــرکت در لیــگ را ندارند عملا در آن پروژه شکســت خورد و ســخت اســت باور شــود که بتواند این پروژه جدید را عملی کند. طبیعی اســت که در فوتبال ایران بهوجودآمدن تبصرههای «آنی» کار دشــواری نیست و میتوان راحت چنین حکم داخلیای را رد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.