بهترین گزینه برنامه هفت

Shargh - - ديپلماسي - مهرزاد دانش

با خروج بهروز افخمی از برنامه هفت، اکنون برخی رســانهها و محفلهای ســینمایی، متناســب با برخی اقتضائات ذوقی و خبری خود، گمانهزنیهایی را درباره چهره اصلی ســری آینده این برنامــه انجام میدهند. عمده این حدسها، معطوف به سابقهها و صبغههایی به جامانده از سنتهای مجریگری برنامههای سینمایی است. نگارنده در این مجال، قصد ندارد وارد مصداقها و اسامی شــود، اما به نظر میرسد بهترین گزینه برای اجرا و اداره این برنامه، منتقدان و تحلیلگران سینمایی باشــند. این ایده به هیچوجه ازآنرو نیست که نگارنده خود یک منتقد سینمایی است؛ زیرا خود بهتر از هرکس دیگــر واقف بر بضاعت اندکم در زمینه اجرا و گرداندن یک برنامه مهم تلویزیونی هســتم و خوشــبختانه این وقوف را بســیاری از تصمیمگیرندگان امــر هم دارند. پــس از این موضوع بدیهــی گذر میکنیــم و به بیان دلیــل بهینهبــودن گزینه منتقدان بــرای اجرای هفت میپردازیم. اجرای هفت از ســوی بازیگر، تهیهکننده، فیلمساز، فیلمنامهنویس و هر صنف دیگری از فعالان ســینمایی اشــتباه اســت و همان بلایی را ســر هفت میآورد که زمان مدیریت افخمی بر این برنامه نازل شد. بسیاری از فعالان سینمایی به دلیل رابطه مستقیمی که با همکاران خود و مدیران ســینمایی دارند، نمیتوانند از جهتگیریهای مربوط به کارشــان کــه بههرحال زمینههایی از رقابت، دوســتی یــا خصومت را پرورش میدهد، خود را کاملا مصون نگــه دارند و همانطور که حــب و بغضهــا و مصلحتاندیشــیها و حتی متلکگوییها و ناراستپردازیها در سری اخیر برنامه هفت بهشدت نمود فراوان یافته بود، فضایی بهشدت تنشزا شکل میدهد که وقار و تأنی در نقد و تحلیل را بسیار مخدوش میکند. این در حالی است که منتقدان، غیر از معدود چهرههایی که نظر مثبت و منفیشــان با درج آگهی در سایتشان یا وعدهووعیدهای سینماگران در باب پذیرش فیلمنامهشــان یا راهدادنشان به جمع بازیگــران فلان فیلــم یا تدریس در بهمان آموزشــگاه ســینمایی به مدیریت فلان ســینماگر، تــا 180 درجه یکدفعه عوض میشــود، عموما از افرادی هستند که ارتباط کمتری با جماعت سینماگران دارند و دستکم، کمتــر وارد دایــره رقابــت و خصومــت و صمیمیت میشــوند. از ســوی دیگر، منتقد در اصل یک تماشاگر است و بهتر از هرکس میتواند به نمایندگی و از زاویه دید تماشاگران فیلم، منتها مجهز به دانش تاریخ سینما و سبکهای هنری و تجربه تماشای فیلم، کار تحلیل را انجام دهد. منتقد، به دلیل ناوابستگی مالی و اعتباری و صنفی و احساســی به مدیران و سینماگران، بیش از دیگران استقلال و اصالت رأی دارد و همین توانایی او را در اداره برنامهای همچون «هفت» افزون میکند. البته قاعدتا منظور از منتقد، نه آن دسته از بیانیهنویسهای جناحــی و حزبی در کجانیوز و بیجاپرس اســت که با هدفهای معطوف به سیاست، ســینما را بهانه ارائه نظــرات ناپختــه و غیرحرفهایشــان میکننــد، بلکه چهرههای معتبری اســت که سالهاســت در نشریات تخصصی قلم زدهانــد و نظرات منفی و مثبتشــان، بر حسب معیارهای ســینمایی است و نه کسب تأمین منافع جناحی/سیاســی. مدیران تلویزیون میتوانند با جستوجویی ساده، این دسته از منتقدان را که بسیاری از آنــان، مزین به قــدرت بیان و حضــور ذهن و ظاهر آراسته هم هستند، در نشریات و محفلهای تخصصی سینمایی شناسایی و دعوت به کار کنند؛ اگر هدف سینما است و نه مقاصد دیگر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.