نخستین مناظره زنده؛ جمعه

Shargh - - سیاست -

روز گذشــته و چند ســاعت بعد از اعلام اینکه مناظرههای نامزدهای دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری به صورت زنده پخش خواهد شــد، رئیس کمیســیون تبلیغات انتخابات ریاســتجمهوری خبر داد نخستین مناظره زنده انتخابات ریاســتجمهوری عصر جمعه همین هفته، یعنی هشتم اردیبهشــت برگزار خواهد شد. به گزارش ایرنا، احسان قاضیزاده هاشــمی گفت این مناظره به مدت ســه ســاعت با حضور شش نامزد انتخابات ریاســتجمهوری برگزار میشود و از شــبکه یک و شبکه خبر تلویزیــون و همچنین رادیو پخش خواهد شــد. او گفــت این مناظره به صورت دو به دو نخواهد بود.

بعــد از اعــلام رســمی اســامی نامزدهــای ایــن دوره، از انتخابات ریاستجمهوری از سوی شورای نگهبان، انتشار این خبر که مناظرههای نامزدها به صورت زنده نبوده و ضبط شــده پخش خواهد شد، مهمترین اتفاق این چند روز بود. روز پنجشــنبه، سیدســلمان ســامانی، سخنگوی وزارت کشــور اعلام کرد در دومین جلســه کمیســیون بررسی تبلیغات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری، اعضا تصمیم گرفتند این مناظرهها ابتدا در اســتودیوهای سازمان صداوســیما ضبط و سپس از شبکههای تلویزیونی پخش شــود. کمیســیونی که در آن وزیر کشــور، دادستان کل کشــور، رئیس سازمان صداوســیما، دبیر ســتاد انتخابات کشور، نماینده شورای نظارت بر صداوسیما و نماینده شورای نگهبان حضور داشتند.

خبری که با واکنش نامزدها نیز روبهرو شد. محمدباقر قالیباف ضمن اعتراض به ظرفیتهای منحصربهفرد مناظرههای زنده و افزایش میزان مشــارکت مردم اشاره کرد و ابراهیم رئیسی هم گفت که مناظرهها را نه به صورت ضبطشده، بلکه به صورت زنده لازم میدانیم. حسن روحانی نیــز در پیامــی در توییتر با درج هشــتک مناظره_ زنده نوشــت: «ارزش انتخابات به انتخاب آزادانه و آگاهانه اســت. من حامی آزادترین شیوهها هســتم». وزیر کشور هم روز شنبه اعلام کرد که پس از اعلام این مصوبه، رئیسجمهور نخســتین کســی بوده که به آن معترض شده و دو بار در تماس مستقیم با او اعتراض خود را به این تصمیم ابراز کرده است.

آیتالله موحدیکرمانــی در نماز جمعه تهران نیز گفت: «به نظر من مناظــرات انتخاباتی حتما باید به صورت زنده برگزار شــود؛ چون یکی از راههای افزایش بصیرت مردم برگزاری مناظرات به صورت زنده اســت. عزتالله ضرغامی، رئیس اسبق صداوسیما هم که مناظرههای جنجالی ســال ۸۸ و 92 در زمــان او اتفاق افتــاد، به تأثیرگــذاری زندهبودن این مناظرهها اشــاره کرد و در کانال تلگرامی خود نوشت: «مناظرههای زنده در سال 92، از دلایل اصلی بُرد جناب آقای روحانی بود. به نظر من هنوز مزیت نسبی ایشــان در این حوزه برقرار است. ایشــان قدرت بیان بالایی دارند و به آمار و ارقام هم مسلطاند».این اعتراضها باعث شد، شنبهشب کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری دوباره تشکیل جلسه دهد و نظر خود را تغییر دهد. ساعت 22 شنبه بود که سخنگوی وزارت کشور خبر داد مناظرات نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری با درنظرگرفتن شرایطی، به صورت زنده پخش خواهد شد.

ســامانی گفت: «با توجه به اینکه مطالبه ملت ایران و افکار عمومی این بود که کمیســیون در تصمیم خود بازنگری کند و این یک خواســت عمومی و همچنین مطالبه نامزدهای انتخابات بود، با بررســیهایی که توســط دوستان در دادستانی، صداوســیما و اعضای کمیسیون تبلیغات انتخاباتی انجام شــد، ســعی کردیم روشهایی پیشبینی کنیم که از آن دغدغهها در برنامههای زنده پیشــگیری شــود و کمیســیون به صورت اجماعی مصوب کرد که مناظرههای نامزدها به صورت زنده برگزار شود .» او همچنین خبر داد: «شــرایط این مناظرهها نیز در دستورالعملهایی که از ســوی کمیســیون تبلیغات انتخابات تعیین میشود، مشخص خواهد شد .»

تجربه مناظرههای پیشین

تاریخچــه مناظــره بیــن نامزدهــا بــه انتخابــات هفتمیــن دوره ریاستجمهوری در سال 76 برمیگردد. در آن سال علیاکبر ناطقنوری، ســیدمحمد خاتمی، محمد محمدیریشــهری و مرحوم رضا زوارهای کاندیدای پســت ریاســتجمهوری بودند که مناظره بین آنها به صورت ضبطشده و البته بدون جنجال خاصی صورت گرفت.

در انتخابات ســال ۸۰ که 1۰ نفــر کاندیدای نهایی برای دور هشــتم ریاســتجمهوری بودند و همچنین دور نهم در سال ۸4، مناظرهای بین نامزدها انجام نشــد و آنها به صورت جداگانه و پخش فیلمهای تبلیغی به معرفی خود پرداختند.

اما در سال ۸۸ و برای انتخابات دهمین دوره، دوباره مناظرهها آن هم به صورت زنده و دونفره به کنداکتور صداوســیما اضافه شد و البته، هم دیدنی شــد و هم جنجالی. همان مناظرههایــی که محمود احمدینژاد رودرروی میرحســین موسوی نشســت و «بگم بگم» کرد. او حتی تصویر همســر موسوی را نشــان داد و با نامبردن از مرحوم هاشمیرفسنجانی و ناطقنوری ادعاهایی را نســبت به آنان مطرح کرد. رفتاری که به کلی فضای انتخاباتی را تحتالشعاع قرار داد.

چهار ســال بعد و برای یازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری، دوباره مناظرهها به صورت زنده برگزار شــد و این بار «حسن روحانی» که اعتدالیون و اصلاحطلبان را پشــت سر خود داشت به همراه «محمدباقر قالیباف» شهردار تهران که یکی از نامزدهای اصولگرایان بود، دوئل بزرگ ایــن مناظره را انجام دادند؛ دوئلی که در نهایت حســن روحانی را پیروز انتخابات کرد. او در این مناظرهها خطاب به قالیباف جمله معروف خود یعنی: «من سرهنگ نیستم. حقوقدان هستم» را گفت و داستان مواجهه «گازانبری» قالیباف با دانشجویان در سال ۸2 را به او یادآور شد.

البته نخ داستان را خود قالیباف به دست روحانی داد، آنجا که از وقایع خوابگاه طرشــت علامه گفت: «در ســال ۸2 که فرمانده نیروی انتظامی بودم و شــما دبیر شــورایعالی امنیت ملی بودید، در سالگرد حمله به کوی دانشــگاه، هر ســال برنامه میگرفتند، یک جلســه من گفتم اجازه بدهید دفتر تحکیم وحدت مراســم را بگیرد. شما اشاره به این میکردید که «بابا دنبال دردســر هستی ول کن چه مجوزی». این اصرار من بود که اجازه بدهیم دانشــجو حرفش را بزند؛ ولی در چارچوب قانون.» شهردار آن زمان و اکنون تهران، ادامه داد: «در شــورای امنیت کشور هم در سال ۸2 جلسهای برگزار شد، من معتقد بودم پشت حوادث سال ۸2 حوادثی که در کوی دانشگاه یا خوابگاه طرشت علامه اتفاق افتاد، نیروی انتظامی تمامقد جلوی لباسيشــخصیها افتاد و اجــازه ندادیم حوادث 7۸ رخ بدهد. میگفتم پشــت حوادث دانشجویان نیستند. در جلسه اصرار کردم اگر دانشــگاه اشــکال دارد، به نیروی انتظامی اجــازه ورود بدهید. من با اصرار این مجوز را گرفتم. به خاطر اینکه معتقد بودم سیاســیون پشــت این ماجرا هستند نه دانشجویان.»

همیــن حرفهای قالیباف بود که باعث شــد حســن روحانی که در ســال ۸2 دبیری شورایعالی امنیت ملی را بر عهده داشت، خطاب به او بگوید: «آقای قالیباف دلم نمیخواســت بگویم. آنجا بحث این بود؛ شما میگفتید دانشجویان بیایند، ما برنامه گازانبری داریم. ما میگفتیم راه این است که مجوز بدهیم و دستگیر کنیم. من راجع به چند کلانتری به شما گزارش دادم. شما چه گفتید؟ نمیخواهم بازگو کنم. گفتید کل آدمهای ســالم من این تعداد است. برنگردید به بحثهای آن زمان، این سینه من پر اســت از مسائل فراوان. حرف برای گفتن زیاد داریم. بگذارید رقابتمان سالم و درست باشد.»...

همین جدالها باعث شــد که این بار از ســوی مقامات مسئول روی خوشــی به مناظرههای زنده نشان داده نشود تا شــاید بتوان در مناظره ضبطشــده زهر حرفهای طرفین را گرفت. اما فشار افکارعمومی باعث شــد کمیسیون تصمیم خود را عوض کند و به مناظرههای زنده تن دهد. اما همچنان نگرانی مســئولان در این باره وجود دارد، شنبهشــب بود که دادستان کل کشور در شــبکه یک تلویزیون اعلام کرد: «با توجه به اینکه خاطرات خوبی از برخی مناظرات که به صورت زنده پخش میشد وجود نداشــت و برخوردهایی که در آنجا صورت گرفت، التهاب در جامعه به وجــود آورد و نگرانی بود که اتفاقی بیفتد که اخلاق انتخاباتی مخدوش شــود و یا مطالبی عنوان شود که مغایر با برخی مسائل امنیتی باشد؛ لذا با اکثریت آرا مقرر شــد که مناظرهها به صورت ضبطشــده پخش شود؛ اما وقتی خبر آن منتشــر شد، دیدیم با یک مطالبه عمومی مواجه شدیم و افکار عمومی به شــدت به دنبال پخش زنده هســتند». حجتالاسلام منتظــری این را هم گفت کــه: «البته نگرانی همچنان بوده و هســت و مقرر شــد راهکاری پیشبینی شــود که در اجراي مسائلی که لازم است برای کاندیداها مطرح شــود و قطعا کاندیداهــا دغدغههایی که اعضای کمیســیون دارنــد مرتفع خواهند کرد و در کمیســیون جــواب مثبت به خواســته مردم داده شــد».حالا باید منتظر نشســت و دید ســه مناظره زنده که قرار اســت در ســه جمعه پیشرو برگزار شــود چقدر جنجالی و داغ خواهــد بــود. مناظرههایی که با توجه به اینکه این بار نیز حســن روحانــی و محمدباقر قالیباف همچنان در میــان نامزدهای نهایی برای ریاســت جمهوری دولت دوازدهم حضور دارند، میتواند جذاب باشد و رئیسجمهوری بعدی ایران را مشخص کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.