سعید لیلاز اســتاد دانشــگاه شهید بهشتی

تك اصولگرايان از نقطهضعف خودشان

Shargh - - اقتصاد -

بهزودی مناظره اقتصادی انتــخابــــات پیــــشرو میــان شــش کاندیــدای ریاســتجمهوری برگزار خواهد شــد؛ بهگمــان مــن مهمتریــن موضوعی که کاندیداهــای طیف مخالــف روحانی روی آن دســت خواهند گذاشت، اتفاقا همان نقطهای است که دولت تدبیــر و امید بهترین عملکرد را در آن داشــته اســت: موضوع «معیشت».

موضوع معیشــت همان نقطهای اســت که دولت یازدهم بهترین عملکرد را در آن از خود برجای گذاشته است و اتفاقا همان نقطهای است که جناح مخالف یا اصولگرایان بدترین کارنامه را در آن به دست آوردهاند. آنها از همان نقطهای به روحانی میتازند که خودشان در آن بدتریــن بودهانــد. به نظر میرســد اصولگرایان

در موضــوع انتخابــات و مناظرهها بیــش از آنکه به موضوعهای ریشــهای علم اقتصــاد بپردازند، اهداف پوپولیستی را دنبال میکنند تا از راه تحریک احساسات مردم رأی به دست بیاورند. میخواهم بگویم اینها روی غریزه مردم حساب کردهاند.

بگذاریــد صریح و شــفاف بگویم: یــک اصل میان جناح اصولگرا وجود دارد؛ آنها هر زمان که میخواهند قــدرت را به دســت آورند بر معیشــت مــردم تمرکز میکنند و شــعار میدهند و هر زمــان که میخواهند قدرت را حفظ کنند، از حفظ ارزشها مایه میگذارند.

بااینهمه باید توضیح داده شــود کــه چرا بهترین عملکرد دولت روحانی در حوزه معیشــتی مردم بوده اســت؟ دقت کنید که در دورهای که قدرت در دســت اصولگراهــا بود و آنها بر کشــور حاکم بودند -یعنی از سال 1384 تا 13۹2- بزرگترین آسیب تاریخ به اقتصاد ایران وارد شد. شدت این آسیب به قدری بود که دولت یازدهــم با هر روشــی که وارد شــده، هنوز نتوانســته است سطح اقتصاد را به ســالهای 1384 و ماقبل آن بازگرداند. به نظر میرســد در این مناظره اصولگرایان

تلاش کنند تا تاوان اشــتباهات کشورداری خودشان را از روحانی بگیرند و بهجای آنکه خودشــان جواب پس بدهنــد، روحانی را مجازات کنند که چرا نتوانســته در چهار ســال ویرانیهای عمیق هشت سال پیش از خود را جبران کند؟

به گمان من، تنها راهی که روحانی برابر این حملات در یک مناظره زنده تلویزیونی دارد، این اســت که بسیار صریح و توانمند -خلاف رفتاری که در چهار سال گذشته از خود بروز داده است- از «افتضاحی» که تحویل گرفته اســت، پردهبرداری کند و واقعیت عمیق و سیاه آنچه را دیده بــه مردم بگوید. او باید به مــردم بگوید که زمانی که در ســال 13۹2 قــدرت را تحویل گرفت، قدرت خرید کارمندان دولت 73 درصد نســبت به قدرت خرید آنها در ســال 1384 کمتر شــده بود؛ یعنــی کارمندان در آن ســال تنها 27 درصد توانشان در سال 1384 را داشتند. روحانــی در همان مناظره به صریحترین شــکل ممکن بایــد به مردم بگوید که از قدرتخرید کارگران در ســال 13۹2 نســبت به 138۹ بین 65 تا 70 درصد کاسته شده بود. قدرت خرید بازنشستهها هم در مدتزمان مشابه تا

50 درصد کم شــده بود. من از مردم عادی میپرسم؛ نه از اقتصاددانانی که به عمــق ماجرا آگاهاند؛ میخواهم بدانم یک دولت در چهار ســال چقدر باید تلاش کند تا این ویرانه را باز بسازد؟ روحانی باید توضیح دهد در این ســالها تا 30 درصد احیا شــد؛ این یعنی رقمی بیش از توانی که رشد اقتصادی کشور به دولت میداد.

اما در این میان اگر از من پرســیده شود بدترین نمره دولت در بخش اقتصادی در کدام حوزه برجای میماند، باید بگویم، من ســرعت اصلاحات اقتصادی را تا حدی که باید میبــود، ندیدم؛ یعنی به نظر میرســد دولت میتوانســت اصلاحات اقتصادی را با شــدت بیشتری پیش ببرد، اما گویا با تعارف و رودربایســتی با گروههای ذينفوذ برخورد کرد. تیم اقتصــادی آقای روحانی در دور بعــد باید هزینههای جاری دولت را بیشــتر کنترل کند و بــه اختصاص بودجه به بخــش عمرانی توجه بیشتری نشان دهد. درهمینحال بهسرعت فکری برای تکنرخیشــدن ارز کنند. میخواهم صریــح به آقای روحانی بگویم: این گروههایی که شما رعایت حالشان را میکنید، برای شما نمیمانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.